פרוטוקול אסיפה כללית 14/12/15

פרוטוקול אסיפה כללית מס’ 7

שם אגודה: קיבוץ רמת דוד

כתובת של האגודה: קיבוץ רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700

תאריך האסיפה: 14/12/2015.

מספר חברי האגודה ליום האסיפה: 250.

מספר חברי האגודה הנוכחים באספה: 25 .

יו”ר האספה: יוספי דגני.

מזכיר האסיפה: תרצה שפיץ.

על סדר היום:

  1. השלמת עדכון חוברת שיוך הדירות – דיון והחלטה לגבי סעיף 14.10

סעיף 14.10 – “על אף כל הוראה אחרת בהסדר זה, חבר קיבוץ לא יוכל להחזיק בזכויות ביותר ממגרש אחד בקיבוץ, למעט במקרה של קבלת הזכויות בירושה”.

  1. דיווח חלוקת רווחים של שנת 2014.
  2. אישור צוות ליישוב מחלוקות

החלטות:

סעיף מס’ 1: השלמת עדכון חוברת שיוך הדירות – דיון והחלטה לגבי סעיף 14.10

  • הוחלט להשאיר נוסח קיים של סעיף זה, תוך הוספת הנוסח הבא :

יחד עם זאת, חבר/בעל זכות ביחידת דיור בקיבוץ שיקבל זכות

ביחידת דיור נוספת בירושה, יחויב להעביר את הזכות לאדם אחר

שיתקבל לחברות בקיבוץ בתוך 5 שנים ממועד רישום הזכויות על

שמו או הודעת הקיבוץ על כך שעליו להעביר את הזכויות שקיבל

בירושה, המוקדם מביניהם, לאדם אחר שיתקבל לחברות בקיבוץ על

פי הכללים וההסכמים שיהיו נהוגים בקיבוץ מעת לעת. במהלך חמש

השנים כאמור יהיה רשאי היורש להשכיר את הבית בהתאם להוראות

תקנון השיוך והחלטות הקיבוץ בנושא השכרות. במידה והזכויות לא

יועברו בתוך חמש שנים כאמור בסעיף זה, יחולו הוראות סעיף 14.9

לעיל בקשר לרכישת הזכויות על ידי הקיבוץ או מי מטעמו.

  • לאור התוספת הנ”ל בסעיף 14.10, נדרש לעשות גם התאמות בשני סעיפים שכבר אושרו בקלפי באוגוסט 2015 , סעיפים: 7.5 ו 14.9 (התוספות מופיעות בהדגשת גופן וקו תחתון).

בסעיף 7.5

יובהר כי הקיבוץ יאפשר קליטה לחברות כאמור בסעיף 7.4 לעיל, רק לבית האב אשר לגביו יחליטו כלל היורשים, כי הוא יהא זה אשר יתגורר בדירה, ועל שמו היא תירשם. אין באמור בסעיף זה בכדי לחייב את הקיבוץ לקלוט את היורש המוצע לחברות, והקליטה תעשה בהתאם לכללים המקובלים בקיבוץ. החלטת כלל היורשים, כאמור לעיל, תהא במסמך בכתב אשר ייחתם ע״י כל היורשים ואשר חתימתם על גביו תאומת ע״י עו״ד.

במקרה ולא יימצא יורש שיתקבל לחברות, מכל סיבה שהיא, יהיו חייבים היורשים להעביר את הזכויות במגרש בתוך חמש שנים מרישום הזכויות על שמם או הודעת הקיבוץ על כך, המוקדם מביניהם לאדם אחר שיתקבל לחברות בקיבוץ על פי הכללים וההסכמים שיהיו נהוגים בקיבוץ מעת לעת. במהלך חמש השנים כאמור יהיו רשאים היורשים להשכיר את הבית בהתאם להוראות תקנון השיוך והחלטות הקיבוץ בנושא השכרות. במידה והזכויות לא יועברו בתוך חמש שנים ממועד רישום הזכויות על שם היורש, יחולו הוראות סעיף 14.9 להלן בקשר לרכישת הזכויות על ידי הקיבוץ או מי מטעמו.

בסעיף 14.9

כמו כן, מחליטה אסיפת הקיבוץ כי תנאי לבעלות בנכס ביישוב הוא חברות בקיבוץ. מי שחברותו בקיבוץ תפסק מכל סיבה שהיא, למעט פטירה, יהיה עליו להעביר את הזכויות בנכס לאדם אחר שיתקבל לחברות בקיבוץ, על פי החלטות הקיבוץ שיהיו תקפות באותה עת. במידה והזכויות לא הועברו בתוך חמש שנים ממועד הפסקת החברות (או ממועד קבלת הזכויות במידה ובעל הזכויות לא היה מראש חבר הקיבוץ, לרבות יורש), יהיה רשאי הקיבוץ ו/או מי מטעמו לרכוש את הזכויות מבעל הנכס במחיר שייקבע על ידי שמאי מוסכם. בהיעדר הסכמה על זהות השמאי תקבע זהותו על ידי ראש המועצה האזורית אשר בתחומה נמצא הקיבוץ. במהלך חמש השנים האמורות, יהיה רשאי החבר העוזב להשכיר את הנכס באישור הקיבוץ ובהתאם לכללים שיחולו על השכרת דירות על ידי חברים באותו מועד.

  • עדכונים אלה בסעיפים 7.5 , 14.9, 14.10 בחוברת שיוך הדירות, יועברו לאישור הקלפי.

מצ”ב טבלה מרכזת.

סעיף מס’ 2: דיווח חלוקת רווחים של שנת 2014

מצ”ב דוח שהוצג.

החלטה: העברת הרווחים לחברים תעשה בתקציב דצמבר 2015 –

365,000 ₪.

סעיף מס’ 3: אישור צוות ליישוב מחלוקות

הוצגו החברים שהציעו מועמדותם: ניר סמילנסקי, עידית בארי, עידו רבן, צחי מחלוף.

החלטה: אישור חברי הצוות יועבר לאישור הקלפי.

 

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן