פרוטוקול ההנהלה 15/2018 מתאריך 29/7/18

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 15

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 29 ביולי, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

רועי רבן – מרכז משק

טלי מור

גלעד קנט

שוקי זינגר

נעמי גדרון

ליאור שבתאי

רונן בריל

חסרים: דנה קושניר

דני יניב

אורי פלד-נקש

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 14/2018

החלטה: אושר

2. ערעור משפחת שביט (הגר מן)

המשפחה מבקשת לגשת להצבעה חוזרת. בהתאם לחוות הדעת של מבקר הקיבוץ, שבדק את המקרה, על מנת לקיים הליך תקין, נדרשת המלצה של ועדת קבלה או הנהלה טרם עריכת קלפי חוזרת.

התנהל דיון בעד ונגד מתן ההמלצה, וכן לגבי משמעות המלצת ההנהלה בסיטואציה שנוצרה.

החלטה: ההנהלה מחליטה להמליץ על קבלת משפחת מן לחברות, בכפוף למילוי כל התנאים הנדרשים ממועמדים לחברות .

3. שינוי בנוהל חישוב מס איזון

בהשתתפות מיכל שורנזון, יוספי דגני

אביב הציג את הנושא, בהתאם לחומר שהוכן. בהתאם להצעה, מס איזון יחושב לפני ניכוי ניכויי הרשות, כאשר הסעיף היחיד שיהיה פטור ממס איזון יהיה תשלום ההבראה.

המטרה: גביה יותר שוויונית והוגנת, הקטנת טעויות הקלדה, מעקב פשוט יותר של החברים והקטנת עבודת הנה”ח.

בהתאם לסימולציות שנערכו, לא צפויים שינויים משמעותיים בחישוב החודשי לחברים, והמטרה אינה גביית מסים נוספים מהקהילה. בהקשר זה יש לציין כי גביית מס איזון נעשית עד לתקרה השנתית שנקבעה בתקציב. אם יעד הגבייה מושג, הגבייה נפסקת לפני תום השנה.

החלטה: השינוי המוצע יבוצע החל מהגבייה בגין משכורות חודש יולי. החברים יעודכנו על השינוי באסיפה הקרובה.

4. הצעה למימון תמיכה בעמותת המאבק בשדה תעופה אזרחי

אורי הציג אפשרויות למימון ההחלטה לתמיכה בסך של 100 אלף ₪ בעמותת המאבק בהקמת שדה תעופה אזרחי (החלטה שהתקבלה בהנהלה ובאסיפה).

התנהל דיון לגבי החלופות, החלוקה בין האישי והציבורי והאם נכון לעשות שימוש בקרן הביטחון במקרה זה.

החלטה: חברי ההנהלה תומכים בהצעה 1. החלטת חברי ההנהלה תובא להצבעה באסיפה. באסיפה יוצגו הצעות 1 ו-3.

5. הצגת דוח חובות חברים – דיווח חצי שנתי

אביב הציג את הדוח, שמראה מגמה של גידול משמעותי בחוב ביחס לתחילת שנת 2018.

החלטה: מנהל הקהילה יביא לישיבה הבאה הצעות להקטנת חובות החברים והבאת החברים החייבים להסדר מול הקיבוץ.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודה אורי שובל שרון ורפרוטוקול 15 29.7.2018 לפרסום

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן