פרוטוקול ההנהלה 16/2018 מתאריך 27/8/18

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 16

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 27 באוגוסט 2018, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

רועי רבן – מרכז משק

שוקי זינגר

רונן בריל

נעמי גדרון

דני יניב

חסרים: טלי מור

גלעד קנט

ליאור שבתאי

דנה קושניר

אורי פלד-נקש

מוזמנים: לסעיף 2: אורלי- ממשרד המבקר הקיבוץ.

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול מס’ 15/2018.
 2. הצגת דו”ח ביקורת וועד מקומי 2017.
 3. דיווח צוות הנוי.
 4. סיכום קהילה חצי שנה 2018.

החלטות:

1. אישור פרוטוקול 15/2018

החלטה: אושר

2. הצגת דו”ח ביקורת וועד מקומי 2017

המלצות והערות של הדו”ח:

 • תדירות הישיבות- מומלץ/צריך לפחות 8 ישיבות בשנה.

החלטה: בנושאים שקשורים לוועד מקומי צריך לציין ולכתוב במפורש שמדובר על ישיבת וועד

מקומי. -באחריות יו”ר

 • פרסום מועד הישיבות של הוועד-

החלטה: מועד הישיבה צריך להיות מפורסם על דלת יו”ר הוועד. – באחריות כותב הזמנה

 • אישור פרוטוקולים- חייב לאשר פרוטוקול קודם בתחילת כל ישיבה – מבוצע
 • חובת הקלטה- צריך להקליט רק סעיפים שקשורים לוועד מקומי.

החלטה: ההקלטה באחריות כותב הפרוטוקול.

 • ציון נוכחים ומוזמנים- יש לציין מי נוכח ומי מוזמן – מבוצע
 • חובת נוכחות – אין להעדר יותר מ-3 ישיבות רצוף.באחריות יו”ר
 • אישור דוחות כספיים- יש לאשר את הדוחות כל שנה. – מבוצע
 • אישור תקציב- יש לאשר את התקציב כל שנה. – מבוצע
 • בקרה תקציבית- יש לבצע בקרה תקציבית כל רבעון – מבוצע
 • לאחר שנבחר וועד הנהלה וועד מקומי יש לבחור יו”ר וועד, גזבר ומורשי חתימה – מבוצע
 • נציג הוועדה במליאת המועצה- צריך להיות מוזמן לדיוני וועד המקומי – לביצוע
 • סיווג חשבוניות- מוצע שכל חשבוניות הספקים יופנו לקיבוץ והקיבוץ יוצא חשבונית

אחת לוועד המקומי הכוללת את כל השירותים והספקים.

הרעיון הוא שהוועד יעבוד רק מול הקיבוץ. יש לבדוק עם המועצה

מאשרת – באחריות של אביב

 • כרטיס קשר- יש לשמור על איזון כרטיסי הקשר – מבוצע

3. דווח צוות הנוי

אביב דיווח על פעילות הצוות והדילמות (מצ”ב עיקרי הדיווח).

ההנהלה מבקשת לגבש את החזון הגינוני/המפרט הטכני של הגינון והנוי בקיבוץ.

כמו כן מבקשת המלצת הוועדה על מערך הנוי בקיבוץ.

בנוסף, וועד הנהלה מבקש לשקול תעדוף של טיפול בכניסות לקיבוץ.

יחד עם עבודות על הנוי ציבורי, ההנהלה מבקשת לייצור הצעה לטיפול גם בנוי הפרטי- בעיקר אצל המבוגרים.

4. סיכום קהילה חצי שנה 2018

הערות:

 • סעיף “ביטוח בריאות וסיעוד” למחוק את המילה סיעוד משם הסעיף.
 • וועד מקומי- אביב סקר את סעיפי ביצוע תקציב הוועד לחצי שנה- הביצוע מתאים לתכנון.
 • בס”ה ניהול התקציב מתבצע בהתאם לתכנית 2018.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודה אורי שובל שרון ורדי

יו”ר הקיבוץ יו”ר וועד הנהלה

פרוטוקול 16-2018 (1)
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן