פרוטוקול הנהלת אחזקות מס 10 – 8/8/21

הנדון: פרוטוקול הנהלת אחזקות מס’ 10/2021 מ 08/08/2021

נוכחים: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן, חנן רבן, מרטין אטקינס, רועי רבן, שרון ורדי, אורה פלד נקש, שי אלג’ם

נעדרו: דן ברוזה, מיכל חליוא

מוזמנים: גיא צבר – מנהל חברת צבר סולאר – לסעיף 2

עו”ד אסף שמשי – משרד בלטר, גוט, אלוני -לסעיף 2

סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 7/2021 מיום 23/5/21
 2. אישור פרוטוקול 8/2021 מיום 30/6/21
 3. מיזם סולארי גגות עם חברת צבר – אישור ראשוני של ההסכם לטובת הגעה לחתימה
 4. בחירת הנהלת רפת והגדרת תפקיד
 5. החלפת חבר בהנהלת אחזקות -מוצע דני אדלשטיין

דיון והחלטות:

 1. אישור פרוטוקולים:
  1. אישור פרוטוקול 7/2021 מיום 23/5/21 – אושר
  2. אישור פרוטוקול 8/2021 מיום 30/6/21 – אושר
 1. מיזם סולארי על גגות
  1. בהמשך לפרויקט קיים בין קיבוץ רמת דוד וחברת צבר סולאר בע”מ והקמת אגש”ח צבר רמת דוד בחלוקה של-50% לכל אחד, הוחלט להמשיך במיזם להקמת מתקנים סולאריים על גגות בקיבוץ.
  2. הקיבוץ נמצא בשלב חתימת הסכם מול צבר לכלל הפעילות ולהלן עיקרי ההסכם:
   • תקופת ההתקשרות 25 שנה פחות חודש מיום חתימת ההסכם.
   • דמי השימוש שהקיבוץ מקבל על כל מערכת הינו על פי כמות הקילו-וואט
   • עלות מוערכת להשקעה בפרויקט הינה כ- 15-20 מיליון ₪ שיגויסו במסגרת האגש”ח.
   • במידה והגג מתאים להתקנת מערכת אזי הקיבוץ מקבל דמי שימוש מהאגש”ח צבר רמת דוד
   • להסבת מבנה לטובת יכולת בניית מתקן סולארי (האגש”ח נדרש לשפץ את הנכס) תיבחן עלות ההשקעה וגם את דמי השימוש לכך. עלות השיפוץ המקסימאלי לתשלום דמי שימוש הינו 20,000 ₪ לגג כאשר עלות גבוהה יותר תדרוש הסכמה בין הצדדים
   • תחזוקת המערכות – צבר תבצע זאת בשנתיים ראשונות ולאחר מכן יוחלט איך ממשיכים.
   • האגש”ח תרכוש את המערכות הקיימות ברמת דוד לטובת תפעולה והרחבתה. (מותנה שהצדדים יסכימו למחיר הרכישה)
  3. במסגרת ההסכם, רמת דוד אחזקות מקבלת את הרווחים מהפעלת המערכות הסולאריות ורמת דוד הקיבוץ מקבל את דמי השימוש מהגגות.
  4. הלוואה מול הבנק – הבנק דורש שיעבוד נכסים, ציוד, חוזה מול מחלק החשמל והכספים בחשבון התקבולים. אין ערבויות בעלים כאשר ערבות של צבר הינה תחליף ראוי מבחינת הבנק. מכיוון שצבר לוקחת על עצמה את כל הערבויות ,רמת דוד תחויב בריבית על חלקה כאשר החיוב יורד ככל שהחוב יורד

נושאים להמשך טיפול:

 1. לקראת החתימה על ההסכם יבוצע תחשיב מעודכן של הפרויקט ועל רכש המערכות הקיימות לטובת אישור סופי.
 2. להוסיף להסכם הרשאה סעיף לפיו הקיבוץ יהיה רשאי להודיע לאגודה על העברת המערכת לגג חלופי מתאים, על חשבונו של הקיבוץ ובאופן שלא יגרם לאגודה נזק
 3. הסכם הרשאה – דמי שימוש ישולמו מדי חודש, ולא מדי רבעון.
 4. מכתב צד – היקף ההשקעה בהתאמת הגג למערכת שמעבר לו הגג לא ייכלל בגגות המיזם או לא ייגבה בגינו דמי שימוש, כפי שיוסכם, יהיה לפי קילוואט ולא לפי גג ( 200 ₪ לקילוואט).

החלטה

 1. הפרויקט חשוב לרמת דוד בהיבטי ההכנסות הצפויות לקיבוץ בדמי שימוש וברווחים.
 2. לטובת ניצול המכסה למתקנים בעלות 45 אגורות נשארה פחות משנה להקמת המתקנים ולכן יש חשיבות להמשיך בתהליך מואץ לחתימה על ההסכם ולהגדרת המבנים להתקנת המערכות.
 3. הפרויקט הינו מורכב תשתיתית, תכנונית וניהולית. נדרש להקים צוות מתאים לשלב ההקמה ולהפעלה בראשות מנהל תשתיות תחת מנהל עסקי.
 4. הנהלת אחזקות מאשרת המשך תהליך לטובת חתימה על ההסכם כאשר לקראת החתימה נדרש להציג את ההסכם להנהלת אחזקות וולאשרו באספת הקיבוץ.
 5. נדרש להכין תקציר ההסכם לאספת הקיבוץ בו יציגו את הקמת האגש”ח צבר-קיבוץ ואת הפאן הכלכלי בין אגש”ח אחזקות והקיבוץ והסבר המבהיר את הרווחים הצפויים מפרויקט זה בצורה ברורה ונהירה.
 1. בחירת הנהלת רפת והגדרת תפקיד
  1. הקמת הנהלת רפת פעילה. ההנהלה תהיה בהתנדבות ותכלול,:רכז התארגנות רפת עמק יזרעאל ,רכז הרפת ,מנהל עסקי ,איש מקצוע ונציגים מהקיבוץ.
  2. הוצג מסמך הגדרת תפקיד להנהלת הרפת.

החלטה:

 1. הקמת הצוות אושרה ע”י ההנהלה, כולל בעלי התפקידים שהוצגו והגדרת התפקיד
 2. יש חשיבות בצירוף אישה מהקיבוץ להנהלה -באחריות מיכאל
 1. החלפת חבר בהנהלת אחזקות
  1. בועז שביט כיהן כחבר הנהלת האחזקות מתוקף תפקידו כמנהל הרפת , עם סיום עבודתו ברפת הוא סיים את כהונתו בהנהלה ,מיכאל ממליץ כי דני אדלשטיין מתוקף תפקידו כמנהל הלול יצטרף להנהלה – אושרפרוטוקול הנהלת אחזקות מס' 10 מיום 080821 -לפרסום
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן