פרוטוקול מספר 1 13/1/2020

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 1

מישיבת הנהלת הקיבוץ

שהתקיימה ביום ב’, 13 בינואר 2020, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שוקי זינגר

גלעד קנט

נעמי גדרון

דנה קושניר

טלי מור

נדב מלכי

רונן בריל

דני יניב

רועי רבן

חסרים: נדב מלכי

מוזמנים: לסעיפים 1-4: טל אדלר – מנהלת מש”א, שירי שטיין – צוות מש”א

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 25/2019
 2. בחירת שי בן דוד לקדנציה נוספת
 3. בחירת רותם וקס למנהלת לשכה
 4. בחירת חברים להנהלת אחזקות
 5. נוהל אירועים אישיים וימי גיבוש
 6. התייעצות בנושא בחירת יו”ר קיבוץ ומנהל קהילה

1. אישור פרוטוקול 26/2019

החלטה: הפרוטוקול אושר.

2. בחירת שי בן דוד לקדנציה נוספת

בהשתתפות: שי בן דוד

שי הציגה סיכום של הפעילות שלה בתפקיד ב-4 השנים האחרונות, סקרה את הפעילויות העיקריות שנעשו, את תפיסת התפקיד ואת החזון לשנים הקרובות.

החלטה: ההנהלה בוחרת בשי לקדנציה נוספת.

3. בחירת רותם וקס למנהלת לשכה

טל הציגה את תהליך הבחירה שנערך.

התנהל דיון קצר על הגדרת התפקיד.

החלטה: ההנהלה בוחרת ברותם לתפקיד.

4. בחירת חברים להנהלת אחזקות

החלטה: נבחרו – שי אלג’ם, אורה פלד נקש, דן ברוזה, מרטין אטקינס, רועי רבן, מיכל חליוא.

5. נוהל אירועים אישיים וימי גיבוש

טל הציגה את הנוהל, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה. הנוהל אינו מוסיף תקציב נוסף, אלא בא ליצור סטנדרטיזציה בהתנהלות בין הענפים השונים.

התנהל דיון לגבי הנחיצות של מתן שי לעובדים באירועים השונים שהוגדרו בנוהל, וכן על ההבדלים בתחולת הנוהל בין שי לעובד לבין ימי גיבוש.

החלטה:

 1. הנוהל אושר.
 2. חברי ההנהלה מבקשים להכניס תיקון לפיו הנוהל יחול על עובדים בהיקף של חצי משרה ומעלה, בהתאם לשיקול דעת של מנהל הענף ומנהלת מש”א.
 3. בנושא ימי גיבוש – הנוהל יחול על כל העובדים.

6. התייעצות בנושא בחירת יו”ר קיבוץ ומנהל קהילה (הדיון נערך ללא השתתפות יו”ר הקיבוץ ומנהל הקהילה)

בשל הסמיכות שנוצרה במועדי סיום הקדנציות של מנהל העסקים, מנהל הקהילה יו”ר קיבוץ, הנהלת הקיבוץ והנהלת אחזקות, טל מבקשת לדון בהצעה להארכת הקדנציות של מנהל הקהילה ו/או של יו”ר הקיבוץ, על מנת למנוע חילוף של כל ממלאי התפקידים במועדים סמוכים.

לדיון בהנהלה קדמה התייעצות בצוות שטל כינסה, אך הצוות לא הגיע להמלצה.

התנהל דיון לגבי הצורך בהארכת קדנציות לצורך יצירת דירוג וכן באפשרויות שונות לדירוג הבחירה.

החלטה:

 1. ההנהלה מחליטה להמליץ להאריך את הקדנציה של יו”ר הקיבוץ עד אוגוסט/ספטמבר 2020.
 2. מועד בחירת מנהל הקהילה יישאר במועד המתוכנן ותהליך בחירת מנהל הקהילה יסתיים עד יוני 2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 1
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן