פרוטוקול מספר 12 – 1/6/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 12

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 1 ביוני 2020

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שוקי זינגר

טלי מור

רונן בריל

דני יניב

רועי רבן

שירי שטיין

עודד חליוא

איילת מילר

דנה קושניר

חסרים: גלעד קנט

נדבי מלכי

נעמי גדרון

מוזמנת: טל אדלר, מש”א

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 11/2020 עם החברים המסיימים
 2. סיכום וציפיות עם חברי ההנהלה המסיימים והנכנסים
 3. אישור מורשי חתימה
 4. נושאי מש”א
  • בחירת מנהל קהילה
  • התייעצות בנושא מספר המועמדים שיובאו בבחירת היו”ר

1. אישור פרוטוקול 11/2020

החלטה: הפרוטוקול אושר, תוך הוספת לו”ז להכנת תכנית העבודה לשנת 2020.

2. סיכום וציפיות עם חברי ההנהלה המסיימים והנכנסים

ציפיות לגבי אופן ניהול פעילות ההנהלה בעתיד:

 • ניהול הדיונים באווירה נעימה ומכבדת
 • הבאת החומרים לדיון לאחר עריכתם באופן מקיף וברור
 • שקיפות הן בחומרים המובאים לדיון בהנהלה והן בהעברת דיוני והחלטות ההנהלה לקהילה
 • השפעה על הניהול השוטף של הקיבוץ באמצעות פעילות בוועדות השונות
 • יצירת קשרי עבודה בין ההנהלה לבין הנהלת אחזקות
 • השפעה על קביעת סדר היום בדיוני ההנהלה
 • יצירת מעקב מסודר אחר ביצוע וסיום הטיפול בנושאים שהובאו לדיון בהנהלה
 • מתן התייחסות להמלצות הצוותים המקצועיים בנושאים המובאים להחלטות ההנהלה
 • עריכת סקר בקרב הקהילה להבאת נושאים לטיפול בתקופת הקדנציה של ההנהלה החדשה

3. אישור מורשי חתימה

בכל הנהלה חדשה נדרש לאשר מחדש את מורשי החתימה.

מורשי החתימה הם: אביב מן, מיכל חליוא, מיכאל קישון ושרון ורדי.

החלטה: מורשי החתימה אושרו.

4. נושאי מש”א

בהשתתפות טל אדלר

א. בחירת מנהל קהילה

טל הציגה את הנושא, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה – לפי החלטת ההנהלה הקודמת, פורסם מכרז פנימי, אך לא התקבלו פניות של מועמדים לתפקיד.

ההנהלה החדשה נדרשת להעביר את המלצתה לאסיפה.

אביב הציג את הנושאים המרכזיים בהם הוא מבקש לטפל במהלך הקדנציה הנוספת.

עלתה פניה מחברי ההנהלה לגבי עריכת שיחת הערכה ותיאום ציפיות עם אביב לפני התחלת קדנציה נוספת.

החלטה:

 1. ההנהלה ממליצה פה אחד להעביר לאסיפה את אביב מן כמועמד לקדנציה נוספת כמנהל קהילה ברמת דוד.
 2. לפני האסיפה, טל, דנה ורונן יערכו עם אביב שיחת הערכה ותיאום ציפיות.

ב. התייעצות בנושא מספר המועמדים שיובאו לבחירת היו”ר

טל הציגה את הנושא – צוות האיתור מונה על מנת לבחור את היו”ר המתאים ביותר לרמת דוד בעת הזו. הצוות קיבל קורות חיים של כ-20 מועמדים וראיין 4 מתוכם.

הצוות בחר במועמד אחד, המוסכם על כל חברי הצוות, והוא ממליץ להביא אותו כמועמד יחיד, לצד אורי שובל, שהגיש את מועמדותו לקדנציה נוספת.

יש לציין שהן המועמד החדש והן אורי, מתמודדים במקביל על משרת יו”ר בקיבוצים אחרים.

החלטה: ההנהלה מאשרת לצוות האיתור להמשיך את התהליך עם עודד ויזל, כמועמד חיצוני יחיד.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 12
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן