פרוטוקול מספר 15 – 13/7/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 15

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 13 ביולי 2020 באמצעות zoom

נוכחים:

אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

טלי מור

רונן בריל

דני יניב

שירי שטיין

עודד חליוא

איילת מילר

דנה קושניר

שוקי זינגר

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 14/2020
  2. נושא אישי
  3. נוהל ביטוח מבני חברים
  4. נושא אישי
  5. עדכון בנושא הכביש ההיקפי המערבי (כביש 5)

1. אישור פרוטוקול 14/2020

החלטה: הפרוטוקול אושר.

לאור ההחלטה שהתקבלה בנושא היו”ר, תיקבע בהקדם ישיבת הנהלות משותפת נוספת, על מנת לחדד לוועדת האיתור את הצרכים בנוגע ליו”ר.

2. נושא אישי

3. נוהל ביטוח מבני מגורים

בהשתתפות: רז אשכנזי, אחראי ביטוח

באסיפת הקיבוץ ב-2019 הוחלט לבטל את הביטוח הקולקטיבי לכלל מבני המגורים של החברים, ולחייב את חברי הקיבוץ לעבור לביטוח פרטי.

רז הציג את הנוהל המוצע לביטוח מבני החברים, הכולל חובת ביטוח, ואת היקף הכיסויים הנדרש מהחברים הגרים בקיבוץ, מהמשכירים ומהשוכרים.

בשל הערבות ההדדית בין החברים, למשפחות שלא עושות ביטוח בעצמן, הקיבוץ עורך ביטוח (בכיסוי נחות) ומחייב עבורו באמצעות התקציב.

החלטה: ההנהלה מאשרת את הנוהל.

4. נושא אישי

5. עדכון בנושא הכביש ההיקפי המערבי (כביש 5)

בימים אלה מתחילים את הסדרת התכנית, והיא צפויה להגיע לוועדת תכנון תוך כחודש וחצי.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 15
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן