פרוטוקול מספר 19 – 17/8/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 19

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 17 באוגוסט 2020 בסילו

נוכחים:

אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

איילת מילר

גלי ארדמן

דנה קושניר

דני יניב

טלי מור

עודד חליוא

רונן בריל

שוקי זינגר

שירי שטיין

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקולים 17-2020, 18-2020
  2. חיסונים במערכת החינוך לגיל הרך
  3. נושא אישי
  4. פתיחת הבריכה בספטמבר
  5. עדכון אודות היערכות לפעילות הגן הבוגר בשנת תשפ”א

1. אישור פרוטוקולים 17/2020, 18/2020

החלטה: הפרוטוקולים אושרו.

2. חיסונים במערכת החינוך לגיל הרך

בהשתתפות: שירי אביזוהר שטייף

שירי הציגה את הנושא בהתאם למכתב שנשלח לחברי ההנהלה – מבקשת לערוך דיון בהנהלה היות שמדובר בנושא בעל חשיבות קהילתית ובהחלטה שהתקבלה באסיפה. לכן, פונה להנהלה שתנחה את אביב ורלי לפעול בהתאם להחלטת האסיפה בענין חיסוני ילדים.

אביב אמר שהיות שהנושא לא נדון עדיין בוועדת חינוך, הוא חושב שיש לנהל את הדיון שם, קודם להבאתו להנהלה.

במישור החוקי, היות שגן בוגר הוא גן של משרד החינוך, ייתכן שיהיה קשה להפעיל את ההחלטה של הקהילה על נושא החיסון בשעות חינוך חובה

נערך דיון לגבי אפשרויות היישום של ההחלטה שהתקבלה באסיפה במקרה זה, וכן במקרים עתידיים.

החלטה:

  1. ההנהלה מנחה את אביב ואת ועדת חינוך, לפעול בהתאם להחלטת האסיפה.
  2. ההנהלה מבקשת לקבל את החלטת האסיפה בנושא.

3. נושא אישי

4. פתיחת הבריכה בספטמבר

אביב הציג את הנושא – בהתאם לנתונים הכלכליים של שנת 2020 עד כה, ולהערכה של עלות פתיחת הבריכה בספטמבר (כ-10,000-13,000 ₪), נראה שאין מניעה להמשיך את פעילות הבריכה גם לחודש ספטמבר.

השעות המוצעות לפתיחת הבריכה בחודש ספטמבר יהיו בדומה לשעות הפתיחה בחודש יוני 2020.

החלטה: ההנהלה מאשרת את פתיחת הבריכה עד ראש השנה, כולל, עם אפשרות להארכה עד לסוף חודש ספטמבר.

5. עדכון אודות ההיערכות לפעילות הגן הבוגר בשנת תשפ”א

אביב וטלי מור הסבירו בקצרה על התכנית המתגבשת בימים אלה לשנת הפעילות הקרובה בגן. עדכנו על אסיפת ההורים שנקבעה לשבוע זה, לשיחה ולהצגת התכנית להורי הילדים בגן.

התכנית כוללת:

  1. השקעות בבינוי – הוספת שירותים והרחבת הכניסה לגן.
  2. תוספת ועיבוי אנשי הצוות בגן, כולל התייחסות לשעות קבלת הילדים/סיום היום.
  3. חלוקת הילדים לקבוצות בשעות הצהריים, על מנת לאפשר פעילות בקבוצות קטנות יותר.
פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 19
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן