פרוטוקול מספר 2 27/1/2020

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 2

מישיבת הנהלת הקיבוץ

שהתקיימה ביום ב’, 27 בינואר 2020, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שוקי זינגר

גלעד קנט

נעמי גדרון

דנה קושניר

דני יניב

רועי רבן

נדב מלכי

חסרים: טלי מור

רונן בריל

מוזמנים: לסעיפים 1-2 : איילת פרסמן, חנה קנריק, עו”ד רותם ליכטינשטיין, עו”ד אלירן יוסף

ממשרד שלמה כהן

על סדר היום:

 1. החלטה על ביצוע תהליך השלמת השיוך.
 2. הצגת הערכה כספית לעלויות השיוך.
 3. אישור פרוטוקול 1/2020.
 4. החלטה על הנחיות תכנוניות לשכונת הבוסתן.

1. החלטה על ביצוע תהליך השלמת השיוך

עו”ד רותם ליכטינשטיין הציג את הנושא, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

לאור הדרישות והנהלים של רמ”י ליישום השיוך, מוצע לקבוע נהלים לביצוע היערכות מקדימה, בשני נושאים עיקריים:

 1. כלל משפחות החברים החדשים (שהתקבלו לאחר 27.3.2007) נדרשות לשלם את דמי החכירה, כתנאי לביצוע השיוך, ללא אפשרות דחייה.
 2. האפשרות להגשת השגה על שומות המגרשים ניתנת פעם אחת בלבד, ולכן נדרש להחליט על הליך הגשת השגה מרוכז.

החלטה:

 1. חברי ההנהלה מקבלים את הצעת ההחלטה כפי שהוצגה, למעט הבהרה של נוסח סעיף ד(2).
 2. בשל מורכבות הנושא, טרם כינוס האסיפה ייערך ערב הסברה לציבור.
 3. בערב ההסברה/באסיפה יוצגו גם מסלולי התשלום לפי החלטות המינהל, עבור החברים הוותיקים.
 4. ההנהלה מנחה את הצוות המנהל להציג בערב ההסברה/באסיפה גם חלופות מימון, לאחר עריכת דיון עם הבנקים השונים.

3. אישור פרוטוקול 1/2020

החלטה: הפרוטוקול אושר, עם עריכת שני תיקונים בסעיף 5:

 1. הדיון נערך ללא השתתפות יו”ר הקיבוץ ומנהל הקהילה.
 2. יש לציין שתהליך בחירת מנהל הקהילה יסתיים עד יוני 2020.

4. החלטה על הנחיות תכנוניות לשכונת הבוסתן

ועדת תכנון הזמינה את ערן מבל להמליץ על הנחיות תכנוניות לשכונה. אביב הציג את המלצתו של ערן מבל, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה, וכן את המלצתה של ועדת תכנון לאשר את ההנחיות.

החלטה: אושר. יש לציין שאת קירות התמך והמסלעות הקיבוץ יעשה בשלב הפיתוח.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 2

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן