פרוטוקול מספר 20 – 7/9/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 20

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 7 בספטמבר 2020 בסילו

נוכחים:

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

איילת מילר

גלי ארדמן

דני יניב

עודד חליוא

רונן בריל

שוקי זינגר

שירי שטיין

חסרים: דנה קושניר

טלי מור

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 19-2020
 2. עדכון לגבי קורונה בקיבוץ
 3. סיכום חצי שנתי – קהילה
 4. נוהל בנייה במגרשים פנימיים
 5. בחירת נציג ציבור לועדת חינוך
 6. נושא אישי

1. אישור פרוטוקול 19-2020

החלטה: הפרוטוקול אושר.

חברי ההנהלה מבקשים לקבל עדכון שוטף אחר יישום ההחלטות המתקבלות בישיבות ההנהלה וכן על קבלת עדכונים בהתאם לבקשות המידע.

2. עדכון לגבי קורונה בקיבוץ

אביב עדכן על סטטוס שני מוקדי הקורונה בקיבוץ:

– בבית עיינות – עדיין מצויים באירוע מתמשך

– בקרב חברי הקיבוץ – במשפחת בלאס בשלב זה נראה שהמצב בשליטה

3. סיכום חצי שנתי – קהילה

אביב הציג את הסיכום, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

בשל הקורונה, יש גירעון מסוים ביחס לתחזית, בעיקר בשל הגורמים הבאים:

 1. הפחתות הארנונה של המועצה לעסקים, שיצרו גירעון מיסוי
 2. ירידה בהכנסות מהשכרות
 3. ביטוח לאומי – בשל הלוואות הגישור שניתנו לעצמאים על חשבון המענקים המגיעים להם מהמדינה. המשך הטיפול בנושא נעשה באמצעות ברית פיקוח.
 4. עזרה הדדית – כתוצאה מגידול בתשלומים לחברים

סוכם שסקירה נוספת בנושא תהיה בתחילת אוקטובר (דוח אוגוסט), כדי שההנהלה תישאר עם היד על הדופק.

כמו כן, ההנהלה תקבל עדכון על השימוש בבריכה, לצורך קבלת החלטה על המשך פתיחה עד סוף חודש ספטמבר.

4. נוהל בנייה במגרשים פנימיים מוגבלי גישה

אביב הציג את הנוהל המעודכן.

התנהל דיון והוחלט להוסיף התייחסות לנושאים הבאים:

 1. הוספת דרישה לפניה מסודרת של החבר בנושא לפני התחלת הבניה. פניה כזו תאפשר גם היערכות תקציבית.
 2. הגדרת שלבי הבניה בשלם החבר יכול להיות זכאי לפיצוי.
 3. יש להוסיף התייחסות לנוהל גם בתהליך ההכנה לבניה המבוצע בוועדת תכנון.
 4. על מנת לתחום את הזכאים לפיצוי לפי הנוהל, הזכאות לפיצוי תחול על מי שהיה חבר הקיבוץ במועד אישור הנוהל. חברים שיתקבלו לחברות בעתיד, אם יירכשו מגרשים לבניה בשכונה המערבית, יעשו זאת מתוך ידיעה שהם אינם זכאים לפיצוי זה.

אביב יקבל חוו”ד של יועץ משפטי וישלח את הנוהל המעודכן לחברי ההנהלה לקראת אישורו בישיבה הבאה.

5. בחירת נציג ציבור לועדת חינוך

מועמדים: מאיר ישראל, שפי פדידה, הגר מן, מוריה רבן

מבין החברים שהגישו מועמדות, ההנהלה מאשרת את מינויו של מאיר ישראל כחבר בוועדה, בהתאם להמלצת הנהלת החינוך הפעילה.

6. נושא אישי

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 20

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן