פרוטוקול מספר 4 10/2/2020

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 4

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 10 בפברואר 2020, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שוקי זינגר

טלי מור

נעמי גדרון

דנה קושניר

רועי רבן

רונן בריל

גלעד קנט

דני יניב

חסרים: נדב מלכי

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 3/2020
  2. נושא אישי
  3. הסבר בנושא צומת הבסיס לקראת אסיפה בנושא
  4. דיון לקראת יציאה למכרז יו”ר

1. אישור פרוטוקול 3/2020

החלטה: הפרוטוקול אושר.

2. נושא אישי

3. הסבר בנושא צומת הבסיס לקראת אסיפה בנושא

אביב הציג את הנושא ואת התכנית המוצעת, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

החלטה: הוחלט לתלות את התכניות המעודכנות על לוח המודעות בחדר האוכל, ולהביא את הנושא לשיתוף ציבור במסגרת האסיפה, יחד עם נציגי המועצה.

ההנהלה מבקשת לקבל את הנוהל הקיים בקיבוץ לאישור תכניות מסוג זה.

4. דיון לקראת יציאה למכרז יו”ר

בהשתתפות טל אדלר, ללא נוכחות יו”ר הקיבוץ

החלטות:

  1. הוחלט לצאת למכרז לבחירת יו”ר (פנימי+חיצוני)
  2. תיקבע ישיבה משותפת בעוד כשבועיים של הנהלה + הנהלת אחזקות לחידוד הגדרת תפקיד היו”ר
  3. נקבע צוות איתור: דני יניב, נעמי גדרון, רועי רבן, שרון ורדי, דקלה יוחאי רוטמן, גלי ארדמן

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 4

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן