פרוטוקול מס 11 – 6/6/21

הנדון: פרוטוקול הנהלת הקבוץ ועד מקומי משותף מס’ 11/2021 מתאריך 6/6/2021

נוכחים: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן,

הנהלת קיבוץ – שרון ורדי, שוקי זינגר, דני יניב, שירי שטיין, איילת מילר , רונן בריל.

נעדרו: טלי מור, גלי ארדמן וויס, עודד חליוא

סדר היום:

 1. אישור סדר היום.
 2. אישור פרוטוקול קודם.
 3. מינוי רכזת קהילה מועמדת חן ברזילי בהשתתפות טל אדלר מנהלת מש”א.
 4. מינוי רכז/ת ו. תכנון בהשתתפות טל אדלר
 5. צוות איתור ושכר בכירים בהשתתפות טל אדלר
 6. סיכום רבעון ראשון קהילה ועסקים.
 7. חובות חברים .
 8. אישור נושאים לקראת האסיפה.

דיון והחלטות:

 1. סדר היום אושר.
 2. פרוטוקול קודם מס 10/21 מתאריך 30/5/21 אושר.
 3. מינוי רכזת קהילה. מועמדת: חן ברזלי-איתן.

טל אדלר הציגה את תהליך האיתור, חן הופיעה בפני ההנהלה, הציגה את עצמה, את ניסיונה – עובדת סוציאלית בהכשרתה, הייתה רכזת קהילה בחנתון , עשתה רושם חיובי מאוד, היקף המשרה -75% , מהות התפקיד: אחריות על התרבות והרווחה. ( מצורף קו”ח )

החלטה: המינוי אושר.

1. מינוי רכז ו. תכנון

טל הציגה את הנושא: פורסמו 2 מכרזים, היו פניות של שני חברים ובנוסף, צוות האיתור פנה מיוזמתו למספר חברים וביקש שיגישו מועמדות גם כן. התקיימו ראיונות אך בסופו של תהליך, צוות האיתור אינו יכול להמליץ על מועמדים מתאימים לתפקיד.

החלטה: מנהל הקהילה-אביב ימשיך לרכז את הועדה, צוות האיתור ימשיך לנסות לאתר מועמדים מתאימים.

2. צוות איתור ושכר בכירים

טל הציגה את הנושא: נדרש צוות קבוע, עקבי ומסודר לקביעת שכר העבודה של חמשת התפקידים הבכירים בקיבוץ (יו”ר קיבוץ, מנהל קהילה, מנהל עסקים, מנהל כספים ומנהלת מש”א). . הצוות המוצע: מנהלת מש”א, יו”ר הקיבוץ, רפרנטית מש”א מההנהלה-אילת מילר, חבר הנהלה נוסף-רונן בריל. לגבי קביעת שכר מנהלת מש”א ושכר יו”ר – אותו צוות, ללא ממלאי התפקידים שדנים בשכרם, בתוספת המלווה האזורי של רמת דוד מטעם התנועה (רוני ברניר).

החלטה: הצוות אושר.

 1. סיכום רבעון ראשון קהילה ועסקים. לא התאפשר לדון בנושא. יתקיים באחת הישיבות הקרובות.
 2. חובות חברים – נמסר דיווח. יתקיים דיון בישיבה הבאה
 3. נמסר דיווח ואושרו נושאים לקראת האסיפה.
 1. צמיחה דמוגרפית .
 2. דיווח על התכנית הכוללנית.
 3. דיווח על מיזם הגרעינים.
 4. דיווח על המיזם הסולארי.

פרוטוקול 11-2021

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן