פרוטוקול מס 13 – 20/6/21

הנדון: פרוטוקול הנהלת הקבוץ ועד מקומי משותף מס’ 13/2021 מתאריך 20/6/2021

נוכחים: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן,

הנהלת קיבוץ – שרון ורדי, שוקי זינגר, דני יניב, שירי שטיין, טלי מור, רונן בריל, עודד חליוא, איילת מילר.

נעדרו: גלי ארדמן וויס.

סדר היום:

  1. אישור סדר היום.
  2. אישור פרוטוקול קודם.
  3. חיסונים בחינוך – מוזמנת שירי שטייף.
  4. שיפוץ חדר אוכל – מוזמנים רני שפורר האדריכל, צקו ונציגי צוות חדר אוכל.
  5. הארכת שנת חופש

דיון והחלטות:

  1. סדר היום אושר.
  2. פרוטוקול קודם מס 12/21 מתאריך 20/6/21 אושר.
  3. חיסונים בחינוך – מוזמנת שירי שטייף.

בהנהלת החינוך גיבשו נוהל ( מצורף באחריות אביב)

החלטה : ועד הנהלה מאשר את הנוהל המתוקן ההתאם להערות שעלו והוסכמו בישיבה.

4. שיפוץ חדר אוכל – מוזמנים: רני שפורר האדריכל, צקו ונציגי צוות חדר אוכל.

האדריכל רני שפורר שתיכנן את שדרוג חדר האוכל הציג את עבודתו.

עקרונות התכנית: להפוך את חדר האוכל והמטבח לבית קהילה שכולל את המוסדות-משרדים, מועדון, ושטחי תרבות יש לאתר נגישות, שטחי חניה ותנועה, מרחב דשא גדול ועוד.

אזור המטבח מיועד לשמש למשרדים, מרכולית, ושירותים אחרים .

אזור חדר האוכל מיועד לפונקציות קהילתיות-מועדון , אזור הסעדה וכ’ ויכול להיפתח לכל אורכו כאולם להתכנסות המונית של מרבית היישוב. ליד האולם המרכזי פונקציות קהילתיות נוספות כספריה, ארכיון וכו’.

החלטה: ההנהלה תביא תכנית ייעוד שטחים וחלופות שונות לשטחי הציבור השונים . לעת אישור התכנית בהנהלה ובאסיפה , נקדם תכנון מפורט ונקדם ביצוע בשלבים. באחריות אביב.

5. בקשות להארכת שנת חופש

הוצגו בקשות המשפחות להאריך בשנה נוספת את חופשתן.

ההנהלה ביקשה לקבל הבהרות במספר תחומים.

החלטה תתקבל בישיבה הקרובה.

פרוטוקול 13-2021
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן