פרוטוקול מס’ 14 14/2019 מתאריך 5/8/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 14

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 5 באוגוסט 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

שוקי זינגר

גלעד קנט

נדב מלכי

ליאור שבתאי

נעמי גדרון

דני יניב

טלי מור

רונן בריל

חסרים: דנה קושניר

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 13/2019
  2. תיקון תקנון צדק מגדל
  3. הצגת המלצות ועדת הקבלה לקליטת משפחות לשכונת הבוסתן

1. אישור פרוטוקול

החלטה: אושר

2. תיקון תקנון צדק מגדל

מוזמנת: איילת פרסמן

שרון הציג את הנושא, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

חלוקת הרווחים בקיבוץ מבוססת על תקנון צדק מגדל. ישנם שני סעיפים בהם מבקשים לערוך תיקון:

(1) סעיף 60 – לפי התקנון הקיים, חבר שעזב או יורשי חבר שנפטר, יכולים למכור את יחידת ההשתתפות שלו לחבר אחר. הסעיף הקיים ניסה להקביל בין הזכאות של החברים לבית, לבין הזכאות ליחידות ההשתתפות, ולכן לאחר הקניה, הגביל את צבירת הוותק של החבר הקונה. מצב זה יצר כשל לוגי, שהביא לכך שלא כדאי לקנות יחידות השתתפות, ולכן מבקשים למחוק את המגבלה.

(2) סעיף 66 – לפי התקנון הקיים, במקרה פטירה יחידות ההשתתפות עוברות לבן הזוג. הסעיף הקיים רצה להיטיב עם אלמנים שהם חברי קיבוץ, ולא עם יורשים אחרים, שלאו דווקא חיים בקיבוץ. עם זאת, זה מנוגד לחוק הירושה, לפיו ירושה נחלקת בין בן זוג לילדים, ולכן מהווה בעיה.

מי שיורש יחידות השתתפות ואינו חבר קיבוץ נדרש למכור אותן על מנת לממשן, כך שהן בלאו הכי נשארות בקיבוץ.

החלטה: אושר.

נדרש אישור באסיפת קיבוץ ובאסיפת צדק מגדל.

3. הצגת המלצות ועדת הקבלה לקליטת משפחות לשכונת הבוסתן

אביב הציג את תהליך הקבלה שנבנה עבור קליטת המשפחות לשכונת הבוסתן, תוך יצירת קריטריונים וכלים שסייעו לוועדת הקבלה בקבלת ההחלטה. פיתוח התהליך נעשה בסיוע גורם חיצוני מקצועי.

ההנהלה מודה לוועדת הקבלה על התהליך המקצועי שנעשה.

החלטה: אושר ומועבר לדיון באסיפה ולהצבעה בקלפי.

ההצבעה בקלפי היא לכל בית אב בנפרד. לקבלה לחברות נדרש רוב של 2/3 מהחברים.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 14-2019 - לפרסום

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן