פרוטוקול מס 15 – 1/8/21

הנדון: פרוטוקול הנהלת הקבוץ ועד מקומי משותף מס’ 15/2021 מתאריך 1/8/2021

נוכחים: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן,

הנהלת קיבוץ – שרון ורדי, גלי ארדמן וויס, רונן בריל,

נעדרו: דני יניב עודד חליוא שירי שטיין, דנה קושניר. שוקי זינגר, טלי מור, איילת מילר

הדיון התקיים בהשתתפות: הנהלת האחזקות, רו”ח סילביה ועוזי וברית פיקוח.

  1. אישור סדר היום.
  2. אישור פרוטוקול קודם.
  3. דיון ואישור דוחות כספיים של 2020
  4. הצגה ודיון בעיקרי משמעויות הרב שנתיות המתבטאים בדוחות.

דיון והחלטות:

  1. אישור סדר היום.
  2. אישור פרוטוקול קודם מס’ 14/21 מתאריך 11/7/21.
  3. דיון ואישור דוחות כספיים של 2020.

סילביה ועוזי הציגו את הדוחות, עיקרי הדוח: המצב ב 2020 השתפר לעומת שנה קודמת בעיקר משיפור התוצאות העסקיות גם בענפי הקבוץ, הן במפעל והן בגד”ש. הון עצמי גבוה מאוד יחסית למאזן , מעט מאוד חובות לצד שלישי. מראה על איתנות ויציבות.

החלטה : ועד ההנהלה מאשר את הדוחות וממליץ לאסיפה לאשר את הדוחות.

4. הצגה ודיון בעיקרי משמעויות הרב שנתיות המתבטאים בדוחות.

בניתוח התוצאות הרב שנתיות רואים הרעה ברווחיות לאורך השנים האחרונות למעט 2020 בה התוצאות משתפרות, עיקר הבעיה בתוצאות העסקיות של הגדש והמפעל, כאמור בשנת 2020 התוצאות השתפרו.

פרוטוקול 15-2021
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן