פרוטוקול מס 17 – 5/9

הנדון: פרוטוקול הנהלת הקבוץ ועד מקומי משותף מס’ 17/2021 מתאריך 5/9/2021 בזום

נוכחים: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן,

הנהלת קיבוץ – שרון ורדי,. גלי ארדמן וייס, עודד חליוא שירי שטיין טלי מור, איילת מילר, שוקי זינגר

נעדרו:, דנה קושניר. רונן בריל, דני יניב.

 1. אישור סדר היום.
 2. אישור פרוטוקול קודם.
 3. אישור סדר היום לאסיפה: אישור ההתקשרות עם צבר להקמת מערכות סולאריות בקבוץ.
 4. השלמת נושאים לצוות פנסיה בהשתתפות צביקה קידר-יועץ ומלווה הפנסיה של הקבוץ.
 5. סיכום חצי שנתי.
 6. עדכונים :סטטוס -שיוך דירות.

דיון והחלטות:

 1. אישור סדר היום.
 2. אישור פרוטוקול קודם מס’ 16 מתאריך 15/8/21 אושר.
 3. אישור סדר היום לאסיפה: אישור ההתקשרות עם צבר להקמת מערכות סולאריות בקבוץ.

מיכאל הציג את תקציר ההתקשרות , ההתקשרות עברה מס’ דיונים בהנהלת האחזקות שממליצה לאסיפה לאשר את ההתקשרות.

החלטה: ועד הנהלה מאשר את סדר היום.

 1. השלמת נושאים לצוות פנסיה בהשתתפות צביקה קידר-יועץ ומלווה הפנסיה של הקבוץ.

אביב הציג את החלטה שהתקבלה בצוות הפנסיה להפסקת ההפקדות השוטפות לחברים שהם עובדי פנים לקרן הפיצויים הפנימית, וכן לפיזור הכספים שנצברו בקרן, ואת התנהלות שנעשתה בנושא מול החברים הרלוונטיים.

גלי הציגה את המלצת צוות הפנסיה בנוגע להוספת הבהרה לתקנון לגבי תשלום תוספת שאירים לחברים ותיקים אלמנים/ות, ואת סיכום תהליך המיפוי הפנסיוני שנערך מול החברים במהלך השנה האחרונה.

ועד ההנהלה מאשר את הוספת ההבהרה בנוגע לתשלום תוספת שאירים (מובהר במצגת המצורפת)

 1. סיכום חצי שנתי.

אביב הציג את הסיכום החצי שנתי של הקהילה ביצוע מול תכנית ומות ביצוע מקביל בשנה שעברה .

ככלל הקהילה עמדה ברוב הסעיפים למעט 2 נושאים בריכה ובית מעינות בנושאים אלו נקיים דיון נפרד לאחר הכנת הנושא.

 1. עדכונים :סטטוס -שיוך דירות.

אביב מסר על ההתנהלות בנושא , כל החומר הוגש לרמ”י , לוחצים שיקדמו , יבדקו את החומר ויציאו מפרט לתשלום.

פרוטוקול 17-2021
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן