פרוטוקול מס’ 18 18/2019 מתאריך 9/9/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 18

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 9 בספטמבר 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

שוקי זינגר

גלעד קנט

נעמי גדרון

דנה קושניר

נדב מלכי

חסרים: רונן בריל

דני יניב

טלי מור

ליאור שבתאי

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקולים 15/2019
  2. נושא אישי
  3. מינוי חברים חדשים לוועדת חינוך
  4. בחירת מנהל עסקי
  5. נושא אישי

1. אישור פרוטוקול

החלטה: הפרוטוקול אושר

2. נושא אישי

3. מינוי חברים חדשים לוועדת חינוך

בחירת חברים חדשים לוועדת חינוך

החלטה:

ההנהלה בוחרת את שירי שטייף ליו”ר ועדת חינוך. חברי ההנהלה מבקשים לבחון אפשרויות למתן הכשרה נדרשת שתעזור לשירי במילוי תפקידה.

בחירת חבר נוסף לוועדת חינוך – הנהלת הקיבוץ מאשרת את מינויה של רון קושניר כחברה בוועדת חינוך, במקום ניצן קולונימוס, שפרשה מהוועדה.

4. בחירת מנהל עסקי

אורי מדווח על התקדמות תהליך איתור המועמדים. ידווח גם לחברי הקיבוץ

5. נושא אישי

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 18-2019

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן