פרוטוקול מס 18 – 3/10

הנדון: פרוטוקול הנהלת הקבוץ ועד מקומי משותף מס’ 18/2021 מתאריך 3/10/2021 בזום

נוכחים: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן,

הנהלת קיבוץ – שרון ורדי,. גלי ארדמן וויס, רונן בריל, דני יניב עודד חליוא שירי שטיין טלי מור, איילת מילר, שוקי זינגר

נעדרו:, דנה קושניר.

 1. אישור סדר היום.
 2. אישור פרוטוקולים קודמים..
 3. דיווחים: שרון, ש.ב.י.
 4. נושא אישי.
 5. נושא אישי-המשך דיון.
 6. הסכם שנת חופש חדש.
 7. דיון בנושא קורונה בחינוך.
 8. ייעוד מבני ציבור.

דיון והחלטות:

 1. אישור סדר היום.
 2. אישור פרוטוקול קודם מס’ 17/21 מתאריך 5/9/21, מאושר.
 3. דיווחים: גזברות , ש.ב.י.

אביב , מיכאל ושרון מסרו דו”ח בעניין סיום ההסכם של ש.ב.י וסיום הקדנציהבגזברות והערכות להחלפה.

4. נושא אישי.

5. נושא אישי -המשך דיון.

6. הסכם שנת חופש חדש.- נדחה לאחת הישיבות הקרובות .

7. דיון בנושא קורונה בחינוך- בהשתתפות שירי שטייף:

הדיון נערך בעקבות חלוקת על בידודים והתנהלות במערכת. שירי ואביב תארו את הסיטואציה שנוצרה והתנהלה ואת ההחלטות שהתקבלו. ככלל ההנהלה כל הדוברים הבהירו שנכון וחייבים לפעול בהתאם להנחיות והחלטות הגורמים המוסמכים: משרד הבריאות, ממשלה ויחד עם זאת גיבוי למערכת החינוך ולהנהלה שפועלים במצבים המורכבים במסירות ובאחריות.

8. ייעוד מבני ציבור- נדחה לאחת הישיבות הקרובות .

פרוטוקול 18-2021
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן