פרוטוקול מס’ 2/2019 מתאריך 28/1/19

 

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ .2 – 2019

מישיבת הנהלת הקיבוץ, וועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 28 בינואר 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

רועי רבן – מרכז משק

שוקי זינגר

נעמי גדרון

טלי מור

גלעד קנט

נדב מלכי

דנה קושניר

חסרים:

דני יניב

רונן בריל

ליאור שבתאי

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 1-2019
 2. אישור תקציב וועד מקומי וצוו מיסים לשנת 2019
 3. אישור הרכב צוות משאבי אנוש.
 4. קבלת החלטת הצעה לאסיפה על חיוב שכר דירה בזמן בניה.
 5. פניה אישית

1. אישור פרוטוקול 1-2019

החלטה: אושר

2. אישור תקציב וועד מקומי וצוו מיסים לשנת 2019 (בהשתתפות גל בריל – נציגת רמת דוד במליאת המועצה):

בפני חברי הוועד המקומי הוצגו תקציב הוועד המוצע לשנת 2019 וצוו המיסים המוצע.

החלטה: הוועד המקומי מאשר את התקציב לשנת 2019 ואת צוו המיסים.

3. צוות משאבי אנוש:

המועמדים לצוות משאבי אנוש הם גלעד קנט, שירי שטיין, שירי שטייף, ואירית מלכי.

החלטה: ההנהלה מאשרת את הצוות בהרכב המוצע.

4. קבלת החלטה על חיוב שכר דירה בזמן בנייה (לאחר קבלת חוות דעת משפטית)

בהתאם לבקשת חברי ההנהלה בדיון הקודם שהתקיים בנושא קיבלנו חוות דעת משפטית בסוגיה. (מצורף). כמו כן הכין מנהל הקהילה (אביב) הצעת החלטה המהווה בסיס לדיון. סעיפי ההצעה:

 • הטבה לבני ולבנות קיבוץ שבונים את ביתם בקיבוץ.
 • ההטבה הנה חד פעמית.
 • התכנית אינה מוגבלת בזמן אולם תבחן שנית לאחר 10 שנים.
 • גובה ההטבה 15 – 20 אלף ₪ לבית אב.
 • ההטבה מותנית במגורים בקיבוץ (בדירת יורשים או בדירת קיבוץ).

ההנהלה דנה בהצעה לאור חוות הדעת המשפטית.

החלטה: ההנהלה מקבלת את נוסח ההסדר המוצע ומאשרת את הבאתו לאישור האסיפה בתיקונים הבאים:

 • בחינת התכנית מחדש בתום 5 שנים.
 • גובה ההטבה יעמוד על 10,000 ₪ לבית אב ולא יותר מ 40,000 ₪ לשנה.
 • כיוון שההנהלה לא הצליחה להגיע להחלטה לגבי התניה במגורים בדירות הקיבוץ יובא נושא זה להכרעת האסיפה.
 • לעצור החתמת חברים על תקנון הבניה הקיים עד לעדכונו .

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 2

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן