פרוטוקול מס’ 20 20/2019 מתאריך 23/10/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 20

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 23 באוקטובר 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

שוקי זינגר

גלעד קנט

דנה קושניר

נדב מלכי

טלי מור

נעמי גדרון

חסרים: ליאור שבתאי

רונן בריל

דני יניב

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקולים מישיבות קודמות
  2. נושא אישי
  3. הארכת שכירות שבי בשר
  4. הוספת חברה לוועדת חינוך
  5. עדכונים
  6. צומת הכניסה לקיבוץ מכיוון הבסיס

1. אישור פרוטוקול

החלטה: פרוטוקולים 18/2019, 19/2019 אושרו

2. נושא אישי

3. הארכת שכירות שבי בשר

אביב מעדכן כי חברת שבי בשר מבקשת להאריך את הסכם השכירות, המסתיים בחודש דצמבר, בשלושה חודשים נוספים.

החלטה: ההנהלה מאשרת את הבקשה.

4. הוספת חברה לוועדת חינוך

יש צורך במינוי חבר נוסף לוועדת חינוך.

החלטה: ההנהלה מאשרת את מינויה של אור זמיר כחברה בוועדת חינוך.

5. עדכונים

  • אורי מדווח על החלטת הנהלת אגודת האחזקות להביא את מיכאל קישון כמועמד יחיד לתפקיד מנהל עסקי להכרעת אסיפת הקיבוץ.
  • נושא אישי

6. צומת הכניסה לקיבוץ מכיוון הבסיס

בהשתתפות: עובד יוסף, עדי קליגר, אורי פלד נקש ושירי שטייף

הקיבוץ שלח מכתב למועצה האזורית, בו הובעה הסכמה עקרונית לפרויקט, וזאת לאחר שהדרישה הבסיסית למתן פתרון עתידי לגישה לבי”ס קישון קיבלה מענה מספק.

קבוצת חברים, שנציגיה הגיעו לדיון, מבקשת לחזור אחורה ולבטל את הסכמת הקיבוץ לפרוייקט.

לאחר דיון קיבלה ההנהלה את ההחלטה הבאה: כתנאי להתקדמות הפרויקט, הנהלת הקיבוץ מבקשת לקבל תכניות ביצוע מעודכנות, התואמות את בקשותינו כפי שהועברו למועצה במכתב מיום 31/7/2019. תכניות אלו יוצגו בפני וועדת תכנון, שתביע דעתה עליהן, וכן לציבור הרחב במפגש שיתוף ציבור. הצוות הפעיל יעביר בהקדם בקשה זו למועצה האזורית. כמו כן מציעים חברי ההנהלה לבדוק אפשרות להעמיד יועץ בטיחות מטעם הקיבוץ לבדיקת התוכניות המוצעות ולליווי הפרויקט.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 20-2019

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן