פרוטוקול מס’ 21/2018 מישיבת הנהלת הקיבוץ ווועד מקומי

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 21

מישיבת הנהלת הקיבוץ שהתקיימה ביום ב’, 12 בנובמבר 2018, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

רועי רבן – מרכז משק

שוקי זינגר

רונן בריל

גלעד קנט

דני יניב

דנה קושניר

ליאור שבתאי

נדב מלכי

חסרים: נעמי גדרון

טלי מור

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול מס’ 20/2018
  2. חלוקת רווחים 2017, הצעה משלימה לחלוקת הבונוס השנתי
  3. אישור מתווה לסיום התקשרות עם חברת תקומה
  4. עדכונים

החלטות:

1. אישור פרוטוקולים 20/2018

החלטה: הפרוטוקול אושר

2. חלוקת רווחים 2017, הצעה משלימה לחלוקת הבונוס השנתי

בישיבת ההנהלה הקודמת אושרה חלוקת רווחים בסך 244 אלף ₪.

באסיפת הקיבוץ בנושא מימון התרומה בגובה 100 אלף ₪ לשדה התעופה הוחלט כי הסכום יתחלק 50/50 בין הקהילה לעסקים, ומהמרכיב השוויוני בחלוקת הרווחים יופחת סכום של כ-200 ₪ לחבר.

מכיוון שסכום המרכיב השוויוני בחלוקת הרווחים עומד על 24.4 אלף ₪ בלבד (10%*244,000 ₪), ולא 50 אלף ₪, מוצע כי כל הסכום יחולק לפי מפתח הוותק.

התנהל דיון לגבי ההצעה, ולגבי האפשרות לחלק רווחים באופן שונה מזה שנקבע בהחלטה הייעודית בנושא באסיפה ב-2011.

החלטה: התקבלה החלטה לתת עדיפות להחלטת חלוקת הרווחים משנת 2011, ולא לחרוג מהמנגנון המוסכם. מכיוון שסכום המרכיב השוויוני בחלוקת הרווחים אינו מספיק, חלק מהתרומה לשדה התעופה ימומן מהמרכיב הלא שוויוני.

3. אישור מתווה לסיום התקשרות עם חברת תקומה

מוצע לסיים את ההתקשרות מול תקומה ,בכפוף לחתימה על כתב ויתור ולוויתור של תקומה על כל זכות בחשבון הנאמנות שאמור להוות מקור למימון לתשתיות בשכונת השרון. סיום ההתקשרות כרוכה בתשלום מסוים.

החלטה: ההנהלה מאשרת את המתווה המוצע, גידרה את גובה הסכום ואישרה למנהלים לחתום על ההסכם.

4. עדכונים

4.1 המשך טיפול בנושא אישי

4.2 המשך טיפול בנושא אישי

  1. . עדכון תשלומים למנגנון איזונים (בטונים)

קביעת התשלומים באיזוני הבטונים נעשתה על סמך המפה שהייתה באותה העת (מפה פוטו-גיאומטרית). כיום, לאחר השלמת התב”ע, שורטטה מפה אנליטית, שהיא מדויקת יותר. המשמעות היא שבכל מגרש יש שינוי מסוים בסכום לתשלום, לרוב בסכומים נמוכים. בנוסף לכך נמצאו, בבדיקה שנעשתה, מספר טעויות לחיוב או לזיכוי. עיקר העבודה נעשית ע”י איילת פרסמן ושרון ורדי, שותפים חנה קנריק ואביב מן. בטווח של חודשיים-שלושה תובא הצעה לאופן עריכת עדכוני התשלום.

__________ _______________

חותמת האגודה אורי שובל יו”ר הקיבוץפרוטוקול 21-2018 לפרסום

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן