פרוטוקול מס’ 21 21/2019 מתאריך 28/10/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 21

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 28 באוקטובר 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

שוקי זינגר

דנה קושניר

נדב מלכי

טלי מור

נעמי גדרון

רונן בריל

דני יניב

חסרים: ליאור שבתאי

גלעד קנט

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 20/2019
  2. מס איזון, הצעה למתווה חדש
  3. תקנון פנסיה, מעודכן לפני אסיפה
  4. הנחיות תכנון ובניה בשכונת הבוסתן
  5. עדכונים

1. אישור פרוטוקול

החלטה: הפרוטוקול אושר

2. מס איזון, הצעה למתווה חדש

בהשתתפות: מיכל חליוא, שירי שטייף

אביב הציג את הנושא בהתאם לחומר הרקע שנשלח לחברי ההנהלה.

מס האיזון הונהג עם השינוי באורחות החיים. עם השנים, המס השתנה ומהווה מס עזרה הדדית ולא מס איזון. כמו כן, בתקציב 2016 נערך שינוי במס האיזון, ומאז אין קשר ישיר בין המקורות לשימושים של מס האיזון, כפי שהיה נהוג בעבר.

השינוי המוצע מתייחס הן לשימושים של מס האיזון, והן לאופן הגבייה.

מס האיזון ישתנה למס ערבות הדדית, ויוגדרו לו שימושים מוגדרים. המסגרת המוצעת היא 150 אלף ₪.

מוצעות שתי חלופות גבייה: (1) גבייה אחידה מכל החברים (2) שילוב שתי מדרגות גבייה, אחידה ופרוגרסיבית.

נערך דיון לגבי השינויים המוצעים.

החלטה:

ההנהלה מסכימה לשנות כך שהמס יוגדר כמס עזרה הדדית.

השימושים יהיו אובדן כושר, קרן עזרה הדדית ורשת ביטחון, המימון יהיה פרוגרסיבי ויעשה באותו מפתח שמבוצע היום.

שאר השימושים ימומנו ממיסוי הקהילה (לרבות העלאה במיסי הקהילה, אם נדרש).

המודל החדש של מס העזרה ההדדית, כולל דוגמא, יוצג לאישור הנהלת הקיבוץ.

3. תקנון פנסיה חדש, סיכום תהליך שיתוף ציבור

הוצגו העדכונים המוצעים לתקנון הפנסיה, בהמשך למפגשי שיתוף הציבור שנערכו.

החלטה: לאשר את המסמך המוצע ע”י ועדת פנסיה לאחר העדכונים שנעשו בעקבות שיתוף הציבור. התקנון יעבור לאישור האסיפה.

4. הנחיות תכנון ובניה בשכונת הבוסתן

החלטה: להחזיר את הנושא לועדת תכנון עם הנחיה לכללים ברורים יותר.

5. עדכונים

5.1. סטטוס בחירת מנהל עסקי – יובא לאסיפה ולקלפי.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 21-2019pdf

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן