פרוטוקול מס’ 22/2018 מתאריך 26/11/18

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 22

מישיבת הנהלת הקיבוץ שהתקיימה ביום ב’, 26 בנובמבר 2018, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

רועי רבן – מרכז משק

שוקי זינגר

רונן בריל

גלעד קנט

דני יניב

דנה קושניר

נדב מלכי

נעמי גדרון

טלי מור

חסרים: ליאור שבתאי

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול מס’ 21/2018
  2. אישור צוות אד-הוק לבחירת מנהל עסקים וגזבר
  3. הצגת הצעות צוות צמיחה דמוגרפית למתווה קליטה ובניה בשכונת הבוסתן
  4. הצגת תכנית תקציבית רב-שנתית לקהילה
  5. הצגת תכנית להתייעלות בקהילה

החלטות:

1. אישור פרוטוקולים 21/2018

החלטה: הפרוטוקול אושר

2. אישור צוות אד-הוק לבחירת מנהל עסקים וגזבר

הרכב הצוות המוצע: נעמי גדרון, ליאור שבתאי, חנן רבן, אורי שובל ושרה רוט

החלטה: הרכב הצוות אושר

התקיים דיון קצר על הנוהג הקיים כיום לפיו בכל תפקיד שנפתח בקיבוץ ניתנת קדימות להגשת הצעות לחברי הקיבוץ.

הגדרות התפקידים, שנוסחו מחדש, הוצגו לחברי ההנהלה. כן הובהר כי בהתאם להחלטות שהתקבלו בצוות מבנה ארגוני, תינתן אפשרות למועמד אחד להציג מועמדות לשני התפקידים יחד.

הערה – יש להוסיף להגדרות התפקידים את אופן הבחירה – מנהל העסקים נבחר באסיפה ובקלפי, מנהל הכספים נבחר בהנהלה.

3. הצגת תכנית להתייעלות בקהילה

בהמשך לדיון קודם בנושא, בו הוצגה הצעה כללית להתייעלות, אביב הציג הצעה מפורטת ליישום תהליך ההתייעלות בקהילה. ההצעה מתייחסת לחיסכון ולשיפור השרות. ביצוע התכנית יחולק לשני שלבים, השלב הראשון מיועד לדצמבר 2018 והשלב השני למרץ 2019.

החלטה: ההנהלה מאשרת את ההצעה המפורטת עם השינויים שהועלו בישיבה.

4. הצגת תכנית תקציבית רב-שנתית לקהילה

אביב הציג תכנית רב-שנתית לירידה הדרגתית בתמיכת העסקים בקהילה, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

בהתאם ליעד המוצע, בשנת 2021 התמיכה של העסקים בתקציב השוטף של הקהילה תעמוד על 250 אלף ₪, כמו כן, הוגדר יעד התייעלות של כ-270 אלף ₪ בשנה בהתנהלות השוטפת של הקהילה, וגידול במספר חברי הקיבוץ ב 13-15 בתי אב. התכנית הרב שנתית מהווה בסיס ומסגרת להכנת תקציב הקהילה לשנת 2019.

5 . הצגת הצעות צוות צמיחה דמוגרפית למתווה קליטה ובניה בשכונת הבוסתן

אביב הציג את המתווה המוצע – הקמת שכונה באזור הבוסתן, שתכלול 11 בתי מגורים. הפרויקט יבוצע כפרויקט בניה פרטית “בנה ביתך”. כל העלויות, לרבות התשתיות הציבוריות, יהיו על חשבון החברים הבונים.

מוצע להקים צוות מלווה לפרויקט, לצורך ליווי ההתנהלות השוטפת.

מדרג שיווק המגרשים המוצע: חברים, בנים, תושבים ושיווק חיצוני.

הערות:

  1. מבקשים להוסיף שוועדת תכנון תמליץ על שפה תכנונית משותפת לפרויקט
  2. הערה לסעיף 8.3 – מבקשים להוסיף התייחסות למשך זמן מקסימאלי לבניה ממועד קבלת תשתיות.
  3. מבקשים לבצע בחינה נוספת של תכנון השכונה, ככל שניתן בשלב זה. למשל, בחינת בניית בתים דו-משפחתיים.
  4. מבקשים לבצע בדיקה של הניקוז והתשתיות של השכונה החדשה ביחס לשכונות סביבה.

המתווה יתוקן ויובא לאישור נוסף בהנהלה, ולאחר מכן יובא להצבעה באסיפה.

__________ _______________

חותמת האגודה אורי שובל יו”ר הקיבוץפרוטוקול 22-2018 לפרסום

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן