פרוטוקול מס 22 – 21/9/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 22

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 21 בספטמבר 2020 באמצעות zoom

נוכחים:

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

איילת מילר

גלי ארדמן

דנה קושניר

טלי מור

עודד חליוא

רונן בריל

שוקי זינגר

שירי שטיין

חסרים: דני יניב

על סדר היום:

 1. עדכון לגבי מצב הקורונה בקיבוץ
 2. נושאי פנסיה
 3. בחירת נציגי ציבור לוועדות

1. עדכון לגבי מצב הקורונה בקיבוץ

 • סטטוס הקורונה בבית עיינות – המצב ממשיך להיות מורכב ותחת מעקב.
 • בנושא הבריכה – לאחר בדיקה, לפי ההנחיות, לא ניתן לפתוח את הבריכה.
 • חינוך – היום החלו פעילויות ההפוגה בפעוטונים ובחינוך החברתי, ממשיכים לגבש את המתווה לפתיחת פעילויות ההפוגה בגנים.

2. נושאי פנסיה

 • הבהרה לאופן חישוב התוספת לאלמנים/אלמנות – חברי ההנהלה מבקשים לקבל הבהרות נוספות לגבי הערכת העלות של ההבהרה המוצעת והגידור של האוכלוסייה שלגביה מוצעת ההבהרה.
 • סטטוס פרויקט מיפוי ומעקב פנסיוני – עדכון נוסף יינתן בעוד כחודשיים-שלושה.
 • יוזמה לתיקון תקנה 3 לתקנות הערבות ההדדית

החלטה: ההנהלה מקבלת את ההצעה לתמוך ביוזמה של משרד שלמה כהן, לרבות השתתפות כספית בסך 2,800 ₪.

3. בחירת נציגי ציבור לוועדות

 • צוות פנסיה, במקום אירית מלכי – מועמדים: תמיר פליישר, דני אדלשטיין

החלטה: ההנהלה מקבלת את המלצת הצוות לאשר את מינויו של תמיר פליישר כחבר בוועדה.

 • צוות נוי – מועמדים: רועי בירן ונאוה שפירא

החלטה: ההנהלה מקבלת את המלצת הצוות לאשר את מינוים של רועי בירן ונאוה שפירא כחברים בוועדה.

 • ועדת תכנון – מועמדים: תמיר אדלשטיין, עמית זינגר, עדי קליגר, עידו רבן

עקב עזיבתו של יוסי מלכי, הוצעו מועמדים חדשים לוועדת תכנון.

בשל גודל הוועדה וריבוי המועמדים, חברי ההנהלה מבקשים לבחון את משך הכהונה של חברי הוועדה הקיימים, טרם קבלת החלטה על חבר ועדה חדש. יובא לדיון בישיבת ההנהלה הקרובה.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 22
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן