פרוטוקול מס’ 23 23/2019 מתאריך 27/11/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 23

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 27 בנובמבר 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

שוקי זינגר

נדב מלכי

טלי מור

דני יניב

גלעד קנט

חסרים: ליאור שבתאי

נעמי גדרון

רונן בריל

דנה קושניר

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקולים 21/2019, 22/2019
  2. עדכון מס ערבות הדדית
  3. תקציב ועד מקומי לשנת 2020
  4. שימוש בפקדון למימון תשתיות כבישים בשכונת הבוסתן

1. אישור פרוטוקולים 21/2019, 22/2019

אישור פרוטוקול ישיבה מס’ 21 בעקבות תיקון הפרוטוקול בהתאם להערות חברי ההנהלה)

החלטה: הפרוטוקולים אושרו.

2. עדכון מס ערבות הדדית

בהמשך להחלטה שהתקבלה בנושא בישיבה מס’ 21/2019, אביב הציג את הצעת הצוות לשינוי מתווה מס הערבות ההדדית, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

עיקר ההצעה הוא להקטין את שימושי המס הפרוגרסיבי לכ-70,000 ש”ח. הגביה תמשך על פי העקרונות שנהגו עד כה (גבייה דיפרנציאלית), אך הסכומים יעודכנו על פי הצרכים החדשים. בנוסף, אגרת הקהילה לחבר תעלה ב 30 ש”ח לחודש, סכום זה ישמש למימון עלויות המרפאה ולמימון שירות “נטלי” – שתי פעילויות שיתווספו מעתה לתקציב אגרת הקהילה.

החלטה: הנהלת הקיבוץ מאשרת את הפעלת המודל המוצע החל משנת התקציב 2020.

3. תקציב ועד מקומי לשנת 2020

מוזמנת גל בריל, נציגת רמת דוד במליאת המועצה

הנהלת הקיבוץ דנה בנושא מתוקף סמכותה כוועד מקומי. תקציב הוועד המקומי לשנת 2020 הוצג ע”י אביב מן.

החלטה: הנהלת הקיבוץ, מתוקף סמכותה כוועד מקומי, מאשרת את הצעת תקציב הוועד המקומי לשנת 2020.

4. שימוש בפיקדון למימון תשתיות כבישים בשכונת הבוסתן

רקע: פרויקט שכונת הבוסתן, הכולל גם את השלמת התשתיות בשכונה המערבית הוותיקה ואת הקטע הראשון בכביש ההיקפי, תוכנן להיות ממומן בחלקו מתשלומי המשתכנים עבור התשתיות ובחלקו (החלק שאינו משויך ישירות ל 11 המגרשים החדשים) מתקציב ההשקעות לשנים 2019 ו 2020. הפרויקט תוקצב לשנתיים 2019 ו 2020 בסכום כולל של 4.3 מיליון ₪. עלות הפרויקט גדלה בכ 300,000ש”ח לעומת התוכנית הראשונית, עקב הדרישה מצד המועצה לשדרג את תשתיות הכבישים סביב השכונה. בנוסף, הפרויקט מבוצע בקצב מהיר יותר ומרביתו בשלבי ביצוע אחרונים.

בעבר הפרשים אלה היו ממומנים מהתקציב השוטף. לאור העובדה כי ביצועי העסקים בשנת 2019 נמוכים מהתוכנית, ממליץ צוות הכספים להשתמש בפיקדון דמי ההצטרפות של חברים חדשים (פיקדון המיועד, בהגדרה, לתשתיות היישוב) להשלמת מימון הפרויקט.

החלטה: ההנהלה מאשרת את המלצת צוות הכספים, מיום 2.12.2019, לשימוש בכספי פיקדון דמי ההצטרפות להשלמת מימון הפרויקט.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 23-2019 -

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן