פרוטוקול מס’ 24 24/2019 מתאריך 9/12/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 24

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 9 בדצמבר 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

רועי רבן – מרכז משק

מיכאל קישון – מרכז משק נבחר

שוקי זינגר

נדב מלכי

טלי מור

דני יניב

גלעד קנט

נעמי גדרון

חסרים: רונן בריל

דנה קושניר

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקולים 23/2019
  2. נושא אישי
  3. דיון ראשון בתקציב הקהילה לשנת 2020 ותחזית לסיום 2019

1. אישור פרוטוקולים 23/2019

החלטה: הפרוטוקול אושר. יש לעדכן את הנוסח המתייחס להמלצת צוות כספים למימון שכונת הבוסתן (לצטט את ההמלצה מתוך פרוטוקול ישיבת הצוות)

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי: יש לפרסם בנפרד את פרוטוקול ישיבת הוועד המקומי בנוגע לאישור תקציב הוועד לשנת 2020.

2. נושא אישי

3. דיון ראשון בתקציב הקהילה לשנת 2020 ותחזית לסיום 2019

בהשתתפות מנהלי\ות הפעילויות: רלי, תאיר, אושרה וליאור

המנהלות סקרו את הפעילויות שבאחריותן ואת התוכניות לשנה הבאה.

אביב הציג אבני דרך לתוכנית תקציב הקהילה לשנת 2020 שעיקרן:

  • התקציב הנוכחי מציג גרעון של כ 320,000 ₪.
  • תוספת תמיכה מהעסקים בפעילות השוטפת בסך 130,000 ₪ (על חשבון הקטנת ההקצאה מהעסק למימון ההשקעות בקהילה).
  • הצעת התקציב מציגה גידול של 185,000 ₪ בתקציב החינוך. יש למצוא מקור למימון הגידול.
  • בתקציב כרגע לא מוגדר בצ”מ. ההנחה היא שהמקור לצרכים לא צפויים יבוא מהתייעלות.
  • ענף הנוי במתכונתו הנוכחית יהווה בסיס לענף אחזקה שידע ליצר הכנסות.
  • איזון תקציבי בבית עיינות.
  • המיסוי הפנימי לא יגדל (למעט מס ערבות הדדית).

ההנהלה קיימה דיון ער בנושא, לא התקבלו החלטות. הדיון ימשך בישיבת ההנהלה הבאה.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 24-2019 pdf

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן