פרוטוקול מס’ 26 26/2019 מתאריך 30/12/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 26

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 30 בדצמבר 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

רועי רבן – מרכז משק

שוקי זינגר

גלעד קנט

נעמי גדרון

דנה קושניר

טלי מור

נדב מלכי

חסרים: מיכאל קישון – מרכז נבחר משק

רונן בריל

דני יניב

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 25/2019
  2. אישור מרכז המשק הנבחר כמורשה חתימה
  3. אישור פרויקט מיפוי ותפעול סטטוס הפקדות פנסיוניות
  4. תקציב 2020

1. אישור פרוטוקול 25/2019

החלטה: הפרוטוקול אושר.

2. עדכון

לאחר בדיקה – שרון ורועי אושרו כבעלי תפקידים, שלהם זכות הצבעה בהנהלה הנוכחית.

3. אישור מרכז המשק הנבחר כמורשה חתימה

החלטה: ההנהלה מאשרת להוסיף את מיכאל קישון כמורשה חתימה בקיבוץ רמת דוד ותאגידיו.

4. פרויקט מיפוי ותפעול מעקב סטטוס הפקדות פנסיוניות

אביב הציג את ההצעה לעריכת פרויקט המיפוי, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

החלטה: ההצעה אושרה. יינתן דיווח להנהלה על אופן ההתקדמות במאי 2020.

5. תקציב 2020

רועי הציג את תכנית העסקים, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

אביב הציג את סיכום תכנית הקהילה ל-2019, ואת עיקרי התכנית המוצעת ל-2020, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

בהמשך להערת חברי ההנהלה, נושא סיום תקנון הסיעוד יוכנס לתכנית 2020.

החלטה: ההנהלה ממליצה לאסיפה על אישור התקציב לשנת 2020.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 26-2019 -

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן