פרוטוקול מס 28 – 30/11/2020

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 28

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 30 בנובמבר 2020 בסילו

נוכחים:

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

גלי ארדמן וייס

דני יניב

שירי שטיין

עודד חליוא

שוקי זינגר

דנה קושניר

רונן בריל

איילת מילר

חסרים: טלי מור

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול 27/2020

2. צמיחה דמוגרפית

3. חובות חברים

4. השקעה בכבלים

1. אישור פרוטוקול 27/2020

החלטה: הפרוטוקול אושר, לרבות סעיף ו’ החדש בנוהל בניה בשבילים פנימיים בשכונה המערבית.

2. צמיחה דמוגרפית

בהשתתפות תמיר אדלשטיין, נציג הצוות, שי בן דוד

שירי הציגה את תהליך שנעשה, מתוך ראיית החשיבות של תכנון מסודר קדימה, באופן שישמור על יציבות חברתית.

מטרות התהליך:

1. שמירה על הגיל הממוצע הנוכחי של חברי הקיבוץ (55)

2. מניעת בורות דמוגרפיים ויצירת איזון נכון בכל שכבות הגיל.

3. שמירה על מערכת חינוך איכותית, כגורם משיכה גדול למשפחות צעירות

4. צמיחה מתונה ורציפה

5. תמהיל משמעותי של בנים

מתוך החלופות שנבחנו, החלופה המועדפת היא חלופה ב’, בה מספר הילדים בגני הילדים הצעירים צריך להתייצב על 12-14 ילדים בשנתון בגיל הרך (אפס עד חמש).

בחלופה זו נדרשת קליטה של כ-20 משפחות בכל חמש שנים, מתוכן אחוז ניכר הוא משפחות של בנים חוזרים.

החלטה: ההנהלה מודה לצוות על העבודה שנעשתה ומאשרת את המשך התהליך בהתאם להמלצת הצוות, כולל התקציב המבוקש לצורך ליווי מקצועי לתהליך לשנת 2021 – עד 20 אלף ₪, לא כולל מע”מ.

3. חובות חברים

אביב הציג את הצעת ההחלטה, שגובשה על ידי הצוות יחד עם ליווי משפטי.

התנהל דיון על יכולות הפעולה של הקיבוץ מול החברים ועל הסנקציות שהוצעו בנוהל.

הסנקציות המוצעות יוצגו לחברי ההנהלה בשנית, ולאחר קבלת אישור פרטני הצוות יגבש את הנוהל לדיון נוסף בהנהלה.

4. השקעה בכבלים

הפרויקט נערך במודל BOT, החברה מספקת את התשתית, תמורת הסכם ל-7 שנים. עם זאת בשל בעיות גדולות בתשתיות, בעיקר בשכונת השרון, העלות המוערכת לתיקון הנדרש בתשתיות היא 200 אלף ₪.

החלטה: ההנהלה מאשרת להתקדם עם ההשקעה הנדרשת בתשתיות, ובישיבה הבאה יוצגו מקורות תקציביים להשקעה.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 28
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן