פרוטוקול מס’ 3/2019 מתאריך 18/2/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 3

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 18 בפברואר 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

רועי רבן – מרכז משק

שוקי זינגר

נעמי גדרון

רונן בריל

טלי מור

גלעד קנט

נדב מלכי

דנה קושניר

דני יניב

חסרים:

ליאור שבתאי

על סדר היום:

  1. אישור פרוטוקול 2/2019
  2. עדכונים
  3. חובות חברים

1. אישור פרוטוקול 2/2019

החלטה: אושר

2. עדכונים:

בחירת מנהל עסקים: צוות האיתור התחיל לעבוד, בשיתוף עם מנהלת משאבי אנוש, שגויסה לצורך התהליך. עם סיום עבודתו הצוות יביא המלצה להנהלה.

תשתיות שכונת השרון: בהמשך לתהליך שיתוף הציבור שהתקיים, פורסמה תכנית מעודכנת, ונערך מכרז קבלנים. כחלק מהעבודות, הוחלט לטפל גם בבעיית הניקוז בשכונה, ולשם כך הוקצב תקציב נוסף כחלק מתכנית ההשקעות של הקיבוץ. חתימה עם הקבלן צפויה בימים הקרובים.

שכונת הבוסתן: נערכים לסיום התכנון ולמכרז קבלנים, במקביל לקבלת אומדן סופי לעלות התשתיות. במקביל מקדמים את נושא קליטת המשפחות לחברות, על מנת להתחיל בנייה בקיץ הקרוב. צוות צמיחה דמוגרפית מלווה את הטיפול בנושא. כחלק מההכנה, הוחלט על פרסום מכרז למשרה חלקית (כ-20%) לליווי המשפחות בתהליך הקליטה.

ההנהלה מבקשת לבחון האם קיים צורך במינוי מנהל פרויקט (מתוך הקיבוץ) לטיפול כולל בפרויקט, וכן מבקשת להגדיר תכנית, אבני דרך, לוחות זמנים וחלוקת אחריות.

תהליך ההתייעלות: פורסמו 3 מכרזים בהתאם לתכנון, ומכרז נוסף לתפקיד רב”ש. למרכז המנהלת האדמיניסטרטיבית ניגשו 3 מועמדות, למכרז הנוי יש שני מועמדים, למרכז ההשכרות 3 מועמדות, ומועמד אחד לתפקיד רב”ש. ההחלטה על התפקידים תתקבל בהנהלה.

ההחלטה החליטה להסמיך את צוות מש”א לסייע בבחירת המועמדים בארבעת המכרזים.

בית עיינות: הנושא יוצג בהרחבה בישיבת ההנהלה הבאה. השיפוץ מתקדם וגם תהליך הליווי.

3. חובות חברים

אביב הציג את דוח חובות החברים, ואת הסטטוס של החברים השונים, בהתאם לתהליך שנעשה מולם.

חברי ההנהלה מבקשים לבחון אפשרות לביטול חברות בקיבוץ בגין חוב כספי לקיבוץ.

דני יניב ורונן בריל הביעו נכונות, כחברי הנהלה, לעזור למנהל הקהילה בהתדיינות מול חברים בעלי חוב.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 3-2019 לפרסום

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן