פרוטוקול מס 5 – 12/9/21

פרוטוקול אסיפה כללית מס 5 -2021

שם אגודה: קיבוץ רמת דוד

ח.פ: 570001156

כתובת של האגודה: קיבוץ /רמת דוד, ד.נ. העמקים, 3658700

תאריך האסיפה:12/9/2021

נוכחים: 26 חברים.

יו”ר האסיפה: שרון ורדי.

מזכיר האסיפה: אביב מן.

מוזמנים: גיא צבר – צבר סולארי, אסף שימשי – עו”ד, אביב מן – מנהל הקהילה, מיכאל קישון – מנהל עסקים, מיכה טיסר.

על סדר היום: אישור הצעת החלטה בנושא מיזם סולארי

1. בחירת שרון ליו”ר אסיפה.

2. אישור הצעת החלטה בנושא מיזם סולארי

אסיפה הכללית מאשרת התקשרות הקיבוץ ורמת דוד אחזקות בהסכם עם צבר

סולאר, בהתבסס על העקרונות המפורטים לעיל. האסיפה מסמיכה את הנהלת

רמת דוד החזקות לנהל מו”מ ולחתום עם צבר סולאר על ההסכם המפורט (לרבות

כל שינוי/עדכון להסכם) ונספחיו וכן להגיע עימו להסכמות לגבי הגגות שיכללו במיזם.

הצעות החלטה:

* קיום הצבעה באסיפה ולא בקלפי – בעד – ,19 נמנע – 1, נגד – 1

החלטה: אישור הצעת ההחלטה בנושא המיזם הסולארי: ההצעה אושרה פה אחד

פרוטוקול מספר 5 12.9
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן