פרוטוקול מס’ 6/2019 מתאריך 8/4/19

קיבוץ רמת דוד

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 6

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום ב’, 8 באפריל 2019, בחדר הישיבות של המזכירות

נוכחים: אורי שובל – יו”ר הקיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

רועי רבן – מרכז משק

שוקי זינגר

רונן בריל

טלי מור

דנה קושניר

דני יניב

ליאור שבתאי

גלעד קנט

נדב מלכי

חסרים:

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

נעמי גדרון

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 4/2019
 2. הצעה לנוהל כניסה לבניה במגרשים פנימיים בשכונה המערבית
 3. אישור תקנון פנסיה מעודכן
 4. עדכון בנושא מכרזים בקהילה
 5. עדכונים בנושא שכונת הבוסתן

1. אישור פרוטוקול 4/2019

החלטה: אושר

2. הצעה לנוהל כניסה לבניה במגרשים פנימיים בשכונה המערבית

רועי ואביב הציגו את הנושא בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה.

נערך דיון, להלן הטיעונים העיקריים שהועלו:

 • קיים חשש שהנושא עשוי להוות פתח מול בונים עתידיים מלבד הקבוצה שהוצגה, הן בנושא זה והן בנושאים כספיים נוספים הקשורים לבניה.
 • המגבלות הקיימות כיום בבניה נוצרו בגלל אופן וסדר הבניה שהונהגו בקיבוץ, ולכן יש לפצות את החברים הבונים במגרשים הפנימיים.
 • בכל מקרה, חברי ההנהלה סבורים שיש להגביל את הפיצוי בסכום ברור וקבוע.
 • ייתכן שצריך להרחיב את ההתייחסות להתייחסות כללית למחלוקות בנושא הבניה.

החלטה:

הצוות המתאם יגבש הצעה עדכנית, על בסיס ההערות שעלו בדיון.

3. עדכון בנושא מכרזים בקהילה

אביב עדכן על ההתקדמות במכרזים:

 • מכרז לתפקיד מנהלת הלשכה: דקלה לוי החליטה בסופו של דבר שלא לקבל את התפקיד. טוניה תישאר בתפקידה עד לפרישתה לפנסיה. במקביל יימשך איתור מחליפה מתאימה. ההחלטה תפורסם.
 • השכרת דירות – סבב הראיונות יושלם השבוע.
 • נוי – יש 3 מועמדים – סבב הראיונות יושלם בשבועיים הקרובים.

4. אישור תקנון פנסיה מעודכן

בהשתתפות: צביקה קידר, רכז צוות פנסיה

הוצג תקנון פנסיה מעודכן, שהוכן על ידי צוות הפנסיה: צביקה קידר, יוספי דגני, אירית מלכי, מיכל חליווא, ברכה שורנזון, גלי ארדמן וייס

אביב הציג את עיקרי התקנון המעודכן:

 • פנסיית מטרה לחברים ותיקים
 • השלמת רשת ביטחון פנסיונית לכלל החברים
 • הסדרי מעבר לחברים ותיקים
 • חובת הפקדה לפנסיה
 • הסדרי אלמנים

החלטה:

חברי ההנהלה מאשרים את העברת התקנון לשיתוף ציבור.

5. מנהל עסקי

התנהל דיון קצר בהמשך לעדכון שנשלח בנושא.

הוגשה בקשה להחליף את צוות האיתור למנהל העסקי.

נושא נוסף – חברי ההנהלה מבקשים לקבל הסבר מפורט בנושא מס איזון.

__________ _____________ ___________

חותמת האגודהפרוטוקול 6-2019 לפרסום

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן