פרוטוקול מס 8 – 21/3/21

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 8

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום א’, 21 במרץ 2021 באמצעות zoom

נוכחים:

מיכה טיסר – יו”ר קיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

גלי ארדמן וייס

טלי מור

עודד חליוא

שוקי זינגר

דנה קושניר

רונן בריל

איילת מילר

דני יניב

שירי שטיין

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול 7/2021
 2. תכנית השקעות 2021
 3. נושא אישי
 4. ועדת ביקורת
 5. וועדת מש”א

1. אישור פרוטוקול 7/2021

הפרוטוקול אושר למעט נושא הטיפול בזולות בסעיף 2 – יובא לאישור בהנהלה הבאה

2. תכנית השקעות 2021

התקיים דיון שני בנושא תוכנית ההשקעות:

 • השקעה בענפי הקיבוץ – בגובה 300,000 ₪
 • השקעה בתשתיות – בגובה 225,000 ₪

החלטה: השקעה בענפי המשק אושרה. השקעה בתשתיות תובא לדיון נוסף ואישור בישיבה הבאה.

3. נושא אישי

4. ועדת ביקורת

בהשתתפות אורי פלד נקש, יו”ר הוועדה

ועדת ביקורת התחילה לעבוד לפני כחודשיים.

הנקודות העיקריות על הפרק כרגע, לצורך התחלת עבודתה של ועדת ביקורת:

 • בדיקת יישום דוחות ביקורת קודמים
 • פרסום קול קורא, אחרי פסח, להגיש בקשה לנושאים לבדיקה לוועדת ביקורת
 • בחירת מבקר, לאחר שמסוף 2017 לא מונה מבקר בקיבוץ
 • עדכון ואישור תקנון ביקורת

5. ועדת מש”א

בהשתתפות טל אדלר, מנהלת מש”א

מינוי ממונה למניעת הטרדה מינית בעבודה ובקהילה

טל הציגה את הנושא ואת מועמדותה של דנה קושניר, בהתאם לחומר שנשלח לחברי ההנהלה

החלטה: המינוי אושר

ועדת תכנון

 • מרכז ועדת תכנון

בעבר פורסם מכרז, ולא ניגשו מועמדים. כמו כן, התפקיד הוצע לגלית פליישר, שיש לה רקע מקצועי מתאים והציגה מועמדות לקדנציה נוספת בוועדה, והיא סירבה.

נערך דיון על תפקיד מרכז הוועדה, ועל האפשרות שאביב או מיכאל יכהנו בתפקיד.

החלטה: הגדרת תפקיד מרכז הוועדה תעודכן ויפורסם מכרז חדש לתפקיד.

 • הרכב ועדת תכנון

החברים שהציעו את מועמדותם לוועדה הם: גלית פליישר, רועי רבן, עמית זינגר, עדי קליגר, עידו רבן ותמיר אלדשטיין.

התנהל דיון על מספר נציגי הציבור בוועדה, ולאור כמות המועמדים והתאמתם לתפקיד, הוחלט לבחור 4 נציגי ציבור ולא 3.

החלטה: ההנהלה אישרה את המינוי של גלית פליישר, עמית זינגר, עדי קליגר ותמיר אדלשטיין.

ועדת מש”א

טל מציעה להקפיא את פעילות הוועדה, שכן כלל הנושאים שהוגדרו באחריות הוועדה מטופלים כיום על ידה באופן שוטף, ומפוקחים על ידי מנהל הקהילה ומנהל העסקים.

במינויים של בעלי תפקידים משמעותיים מכונסת ועדת מש”א אד-הוק.

החלטה: איילת תהיה הרפרנטית של נושא מש”א בהנהלה.

נושא נחיצות הוועדה יובא לדיון נוסף בעוד כחצי שנה.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 8-21
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן