פרוטוקול מס 9 – 4/4/21

פ ר ו ט ו ק ו ל מס’ 9

מישיבת הנהלת הקיבוץ, ועד מקומי משותף

שהתקיימה ביום א’, 4/4/2021

נוכחים:

מיכה טיסר – יו”ר קיבוץ

אביב מן – מנהל קהילה

מיכאל קישון – מנהל עסקים

שרון ורדי – יו”ר ועד מקומי

שוקי זינגר

רונן בריל

דני יניב

שירי שטיין

דנה פודין

חסרים: גלי ארדמן וייס, איילת מילר, טלי מור, עודד חליוא ,

על סדר היום:

 1. אישור סדר היום.
 2. אישור פרוטוקולים 7-8/2021.
 3. תכנית תשתיות לשנת 2021-תכנון חד”א, קידום כביש 5, קידום תכנון תשתיות שכונה מזרחית.
 4. הודעה -בונוס לחברים מרווחי המרכולית.
 5. קרקע חקלאית בחכירה זמנית:

דיון והחלטות:

 1. סדר היום אושר.
 2. אישור פרוטוקולים 7-8/2021

הפרוטוקולים אושרו למעט אישור הסעיף של ועדת תכנון שיערך ויובא לאישור בישיבה הבאה.

3. תכנית תשתיות לשנת 2021- תכנון חד”א, קידום כביש 5, קידום תכנון תשתיות שכונה מזרחית.

 • תכנון חד”א: צוות שקידם את תכנית חד”א סיים את עבודתו לפני כשנתיים, הערכת הביצוע של הפרויקט מוערכת בכ 7.5 מיליון ₪ , מפיצויי הרכבת בשנת 2011 יועדו כ 2.5 מיליון ₪ לפרויקט, מוצע ( לפי תכנית 2020 ותכנית 2021 להתחיל בקידום התכנית להיתר בניה . מהסכום המשוריין לנושא.

בדיון עלה שחברי ההנהלה לא מודעים לתכנית בפני עצמה וגם לסדר העדיפויות בקידום

פרויקטים של תשתיות ומבני ציבור בקהילה.

 • קידום כביש 5: יש היתר בן 7 שנים לביצוע הכביש, יש לחדש אותו. מוצע לקדם את עדכון ההיתר, לקדם את הכביש , להביא לידיעת שכני הכביש.
 • ועד ההנהלה מאשר את קידום בצוע הכביש.
 • קידום תכנון תשתיות שכונה מזרחית: אושר לקדם . לגבי בצוע תשתיות בפועל תתקבל החלטה בהמשך , לפי סדר עדיפויות שיוחלט.

4. הודעה -בונוס לחברים מרווחי המרכולית.

לעת הקורונה חברים ביצעו חלק ניכר מקניותיהם במרכולית הקבוץ , נאמר בזמנו שבמידה ויהיו רווחים מעבר

לתכנית 2020 יוחזר חלק מהרווח לחברים( בלבד) לפי יחס הקניות.

החלטה: ועד ההנהלה מאשר את החלוקה.

5. קרקע חקלאית בחכירה זמנית:

הוחלט: לבקש חידוש חוזה חכירה זמנית של 288 ד’ בגוש מג’דל, באחריות שרון.

פ ר ו ט ו ק ו ל מס' 9-21
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן