פרוטוקול 26 – 26/12

הנדון: פרוטוקול הנהלת קבוץ מס’ 26/2021 26.12.2021

חלקית בזום

נוכחים כללי: מיכה טיסר, מיכאל קישון, אביב מן.

נוכחים הנהלת קיבוץ: שירי שטיין, איילת מילר, שוקי זינגר,. רונן בריל, טוניה , דני יניב, טלי מור ,אודי שוסטרמן. מרטין אטקינס

חסרים הנהלת קיבוץ:.,.

מוזמנים: מיכל חליוא, חנה ישבי , לינה.

  1. אישור סדר היום.
  2. אישור פרוטוקול קודם.
  3. תכנית קהילה 2022.
  4. ישיבה משותפת עם הנהלת האחזקות על תכנית האחזקות ל 2022.

דיון והחלטות:

  1. אישור סדר היום.
  2. אישור פרוטוקול קודם מס’ 25/21 מתאריך 19.12.21.
  3. תכנית קהילה 2022.

בית עיינות: מוצע לסגור את מחלקת הרווחה, להביא תכנית קצרת טווח תוך 3 חדשים לשיפוץ והסבת מחלקת הרווחה להשכרה שתראה לפחות איזון וגם יתרה להחזר ההשקעה . כמו כן רצוי שבנוסף תהיה יתרה נוספת לטובת שכ”ד.

כמו כן תוכן תכנית ארוכת טווח לשדרוג הבית למיזם כלכלי ורווחי בהיקף של מחלקה לפחות ( 36 מיטות ) תכנית זו תובא גם כן יחד עם התכנית קצרת הטווח ובכל מקרה לא יאוחרמחצי שנה .

במהלך הדיונים יתכן ותעלה גם חלופה של סגירת הבית סעודי ברמת דוד.

החלטה: מקבלים את ההצעה, מודגש שלא תתבצע השקעה בשדרוג מחלקת הרווחה ללא אישור ההנהלה.

בריכה: עלה בהנהלה חוסר שביעות רצון מתפקוד הבריכה, חריגה משמעותית מהתקציב ב 2021 ותקציב גבוה ולא ברור ב 2022: 300,000 ₪.

  • אושר התקציב אך יערך דיון נוסף וספציפי בוועד ההנהלה בבריכה שמטרתו א. להסדיר את הפעילות ב. לבדוק חלופות, לבחון השוואה מול יישובים אחרים,

חינוך: ב 2021 היה גרעון של 840 אש”ח אל מול תקציב של כ 680 אש”ח .

מוצע לצמצם את התקציב ל 700 אש”חכשיש צורך לחסוך 120 אש”ח בסעיף זה, מבקשים להבא להראות את הסבסוד לגיל הרך לחוד ולחינוך החברתי לחוד, אביב עדכן שמדובר בכ 2/3 מהסבסוד הינו בחינוך המשלים ו 1/3 מהסבסוד הינו בגיל הרך.

כלל התכנית: אביב הציג את כל סעיפי התקציב.

בסיכום התכנית: קיים צורך ע”מ לאזן את התוכנית להעלות את המיסוי ב 44 ₪/תושב/חבר.

4. ישיבה משותפת עם הנהלת אחזקות על תכנית האחזקות לשנת 2022

משתתפים: רועי רבן, חנן רבן, שי אלג’ם, אורה פלד, מרטין אטקינס, מיכל חליוא

חסרים: דני אדלשטיין.

מיכאל הציג את עיקרי התכנית ל 2022

הערות שעלו: יש להעמיק שמידה ושיתוף ההנהלות והציבור .

צורך להערכות מול איומים על רווחיות המפעל: מחסור בכוח אדם מקצועי בארץ בכלל ובאזור בפרט , בעיה שהולכת וגוברת . הנושא נמצא במיקוד ההנהלה הפעילה וההנהלה הרחבה.

תשתיות מנוהלות חלקן בקהילה וחלקן בעסקים, הכנסות נרשמות בקהילה חלק מההוצאות והפחת רשומים בעסק. בונים את ענף התשתיות כך שייתן שירות טוב ויעיל וניהול כלכלי ולכןהתשתיות ירוכזו וינוהלו בעסקים .

בית עיינות נמצא בגרעון , ואנו רואים קושי במציאות הקיימת .ולכן מוצע שינוי בהתנהלות הבית שתבוצע השנה , ולאחר מכן יועבר הבית לניהול העסקים במגמה להגיע לאיזון לפחות.

הערות על התכנית , צריך להראות תכנית 21 מול תחזית 21.

יש להגדיר סעיפים שמבוססים על נתוני שנה שעברה וסעיפים שמבוססים על תכנית שנה הקרובה.

לתקן סעיפים שגוים כגון עלות היו”ר , הכנסות מהגד”ש ועוד.

להוסיף שורה של סולארי שותפות צבר.

לבטל שורה של מחסני גרעינים.

בשורה התחתונה של העסקים קייםשיפור בגד”ש, ויש עשיה רבה בתחומים שונים אסטרטגיים ושוטפים.

יש צורך למסור דיווח ודיון על הנעשה במפעל.

במהלך 2022 יתבצעו חלק מהנושאים הכלולים בתכנית העבודה , נושאים אסטרטגיים ושוטפים.

הדיון בתכנית אחזקות 2022 הסתיים , לא נדונה תכנית הקהילה המשך דיון בישיבה נוספת של ההנהלות .

רשם מיכה

מאשר : שוקי זינגר.

פרוטוקול 26-2021
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן